Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 504

protokols Nr. 20, 21. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MC TURAIDA PROPERTY”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.81 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Majori 5106” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Majori 5106 ar platību 1442m2 ielu, ceļu un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 28.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Majori 5106 ar kadastra numuru 1300 009 5106 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MC TURAIDA PROPERTY” (vienotais reģistrācijas numurs 40103548902) par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 ar kadastra numuru 1300 009 5106 un kopējo platību 1442m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz divpadsmit gadiem teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai, noteiktajā kārtībā izstrādājot un saskaņojot teritorijas labiekārtojuma projektu, bez tiesībām apbūvēt un norobežot.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF