Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 505

protokols Nr. 20, 22. punkts

Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1
(2012.gada 21.septembra pārjaunojuma līguma Nr.1.1-16.1/829 un
2013.gada 20.marta vienošanās Nr.1.1-16.1/296) saistību izbeigšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 31.oktobra lēmumu Nr.1260 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51” izveidots zemesgabals Edinburgas prospektā 51 3635 m2 platībā namīpašuma uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 23.janvāra lēmumu Nr.18 „Par piesaistāmo platību noteikšanu pie ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51” noteiktas piesaistāmās platības.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 11.augusta lēmumu Nr.147 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 23.janvāra lēmumā Nr.18 „Par piesaistāmo platību noteikšanu pie ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51” noteikts, ka ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 uzturēšanai nepieciešamas zemesgabala 34/100 domājamās daļas 1236m2 platībā, tai skaitā 17m2 platībā ir koplietošanas satiksmes josla.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 29.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1) , kadastra Nr.1300 008 3004, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.2714.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 9.maija lēmumu grozīts ieraksts Nr.2.1. un īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz mākslas studiju ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 25.augusta lēmumu Nr.624 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MPS”” nekustamā īpašuma daļa – ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 un zemesgabala 34/100 domājamās daļas 1236m2 platībā iznomātas līdz 2014.gada 25.augustam mākslas salona izveidošanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1107 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas privatizācijas projektu” tika apstiprināts SIA „MPS”” privatizācijas projekts paredzot, ka maksājumi par nekustamā īpašuma pirkumu Ls 223524 apmērā veicami piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.453 „Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 pārjaunošanu ar P.M.” ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MPS” noslēgtais pirkuma līgums tika pārjaunots ar P.M..

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.107 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu” maksājuma termiņš tika pagarināts līdz 2013.gada 21.jūlijam. P.M. maksājumus nav veicis.

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 34/100 domājamo daļu nomas maksa uz 2013.gada 21.jūliju aprēķināta - Ls 4485,17 apmērā, t.sk. pamatparāds Ls 4077,31 un kavējuma nauda Ls 407,86 apmērā; nekustamā īpašuma daļas pirkuma parāds aprēķināts – Ls 298040,17 apmērā, t.sk. pamatsumma Ls 223524,00 apmērā, atliktā maksājuma parāds aprēķināts Ls 74516,17 apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, 2004.gada 25.oktobra Nekustamā īpašuma nomas līguma 6.1.1.punktu un ņemot vērā 2008.gada 2.janvāra Pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 2.5.punktu, ja pircējs divu nedēļu laikā pēc maksājuma termiņa beigām (2013.gada 21.jūlijam) nenomaksā līguma 2.1.punktā minēto pārdošanas summu, objekts nonāk atpakaļ īpašumā pārdevējam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt saistības, kas nodibinātas ar 2008.gada 2.janvāra pirkuma līgumu Nr.1.1-16.1/1.

2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) dzēst pirkuma maksu un atlikto maksājumu Ls 298040,17 apmērā un nokavējuma naudu uz lēmuma pieņemšanas dienu.

3. Ar 2013.gada 21.jūliju izbeigt 2004.gada 25.oktobrī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MPS” valdes priekšsēdētāja P.M. personā noslēgto nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas nomas līgumu Nr.1.1-16.3/885 un 2006.gada 24.oktobra vienošanos Nr.1.1-16.3/986.

4. Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) viena mēneša laikā sniegt prasību tiesā par nekustamā īpašuma nomas maksas parādu piedziņu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF