Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 26.septembrīNr. 569

protokols Nr. 24, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma
Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu Nr.360 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldībai piederošu ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 521 0016, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002). Apstiprināta ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, nosacītā cena Ls 67000.

Noteiktajā termiņā Jūrmalas pilsētas domē nav reģistrēts Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto personu - zemes gabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 4813, kopīpašnieku – pieteikums pirkt uz minētā zemes gabala esošo ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002). Kā arī, noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles pretendents.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.360 apstiprināto izsoles noteikumu 8.1.1.apakšpunktu, kā arī, nekustamā īpašuma Izsoles komisijas 2013.gada 28.augusta atzinumu (protokols 8-5/19) un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 10.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 521 0016, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002), pirmo izsoli.

2. Noteikt ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 521 0016, otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 53600,00 (piecdesmit trīs tūkstoši seši simti latu 00 santīmu) (EUR 76265,93).

3. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.360 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, atsavināšanu” šādus grozījumus:

3.1. papildināt 3.punkta teksta daļu „komisijas locekļi” ar vārdiem „domes izpilddirektora vietnieka p.i. A.Grants”;

3.2. vārdus „domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja A.Adijāne” ar vārdiem „domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i. E.Grante”;

3.3. izteikt 1.pielikuma „Izsoles noteikumi” 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.6. Izsolās mantas otrās izsoles sākumcena ir Ls 53600,00 (piecdesmit trīs tūkstoši seši simti latu 00 santīmu) (EUR 76265,93)”;

3.4. izteikt 1.pielikuma „Izsoles noteikumi” 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.7. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas - Ls 5360,00 (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit latu 00 santīmu) ( EUR 7626,59)”.

4. Izsoles komisijai (G.Smalkā) trīs mēnešu laikā rīkot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.360 spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF