Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 572

protokols Nr. 25, 3. punkts

Par ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30
un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas
līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā finansēšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 5.daļu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta 5.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.669 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam”, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.513 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā”, lai novērstu risku, ka 2014.gadā varētu tikt pārtraukta ēkas lit.002 rekonstrukcijas par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūves posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā darbu īstenošana, tā kā varētu netikt saņemta atļauja no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes aizņēmuma saņemšanai 2014.gadā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Paredzēt 2014.gada pašvaldības budžetā ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā darbu īstenošanas finansējumu Ls 1 427 045 apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF