Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 578

protokols Nr. 25, 43. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu

Ar mērķi veicināt starptautiskā tūrisma pieplūdumu Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas tēla atpazīstamību ārpus Latvijas Republikas robežām un popularizēt kultūras dzīvi pilsētā, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt sadarbības līgumu uz 2 (diviem) gadiem par festivāla „Augstā humora nedēļa no Comedy Club” norisi Jūrmalas pilsētā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paraton Enertaiment” (reģistrācijas Nr.40103654346) saskaņā ar līguma projektu pielikumā.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Gati Truksni parakstīt lēmuma 1.punktā minēto sadarbības līgumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram noteikt ar sadarbības līgumu pielīgto saistību realizācijas kārtību un nodrošināt tās izpildes kontroli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.578

(protokols Nr.25, 43.punkts)

Projekts

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _______

Jūrmalā 2013.gada _______________

Jūrmalas pilsētas dome , turpmāk tekstā - Pašvaldība, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (62.panta 4.punktu) un SIA „Dzintaru koncertzāle”, turpmāk tekstā – Koncertzāle, tās valdes priekšsēdētāja Svena Renemaņa personā, valdes locekles Diānas Bērzas personā, kas darbojas pamatojoties uz statūtiem un valdes lēmumiem, no vienas puses, un SIA „Paraton Entertaiment”, turpmāk tekstā - Sabiedrība, tās valdes locekļa L.B. personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi - Puse, vai kopā - Puses, ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 5.punkta, Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmo daļu, un ņemot vērā pušu brīvi pausto gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izmantojot savas organizatoriskās, saimnieciskās un citas iespējas, Puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgai sadarbībai, kas ir vērsta festivāla „Augstā humora nedēļa no Comedy Club” ietvaros paredzēto pasākumu (turpmāk tekstā - Festivāls) sekmīgai organizēšanai Jūrmalas pilsētā.

1.2. Festivāls 2014.gadā notiks laika posmā no 28.jūlija plkst.00.00 līdz 3.augustam plkst.24.00 un 2015.gadā notiks laika posmā no 27.jūlija plkst.00.00 līdz 2.augustam plkst.24.00, pēc festivālu veiksmīgas norises Sabiedrība vienojas ar Koncertzāli, par Festivāla norisi turpmāk paredzot to katra gada jūlija pēdējā nedēļā un/vai augusta pirmajā nedēļā, noslēdzot par to vienošanos.

1.3. Festivāls Līguma izpratnē – ikgadējs festivāls „Augstā humora nedēļa no Comedy Club”, kas norisinās Līgumā noteiktajā kārtībā, Līguma 1.2.punktā norādītajā laika posmā, Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā Turaidas ielā 1.

2.PUŠU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU PRINCIPI

2.1. Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, no kuriem Puses vadīsies Līguma izpildes gaitā. Atsevišķu jautājumu risināšanai var tikt slēgtas papildu vienošanās.

2.2. Pušu kopīgā sadarbība tiks balstīta uz savstarpēji saskaņotu rīcību ar mērķi panākt iespējami plašāku pozitīvu Festivāla tēlu un kvalitatīvu Festivāla norisi, vienlaikus popularizējot Jūrmalu kā kūrortpilsētu.

2.3. Lai nodrošinātu Festivāla norisi mākslinieciski un organizatoriski augstā līmenī, organizējot un sekmējot Festivālu kā starptautisku pasākumu saistītu ar Jūrmalas pilsētu un Dzintaru koncertzāli, Puses orientējas uz sekmīgu gala rezultātu un savstarpēji saskaņotu un izdevīgu rīcību 2.2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai.

2.4. Katra Puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses vai Festivāla prestižam un interesēm.

2.5. Puses savlaicīgi apņemas informēt citas Puses par apstākļiem, kas var kavēt vai apgrūtināt Līgumā noteikto uzdevumu un saistību izpildi.

2.6. Puses apņemas savstarpēji sekmēt katras Puses pozitīvu tēlu masu mēdijos.

3.SABIEDRĪBAS SAISTĪBAS

3.1. Izplatot visa veida informāciju par Festivālu, Sabiedrība apņemas, iepriekš saskaņot ar Pašvaldību un/vai Koncertzāli reklamēšanas veidu un izpildījumu, kas attiecas uz Pašvaldību un/vai Koncertzāli, reklamēt Jūrmalas pilsētu un Dzintaru koncertzāli, tai skaitā:

3.1.1. visās Festivāla TV un audio reklāmās masu medijos;

3.1.2. Festivāla reklāmas drukas materiālos (afišas, bukleti, flaieri u.tml.);

3.1.3. Festivāla baneros;

3.1.4. izplatot jebkura veida materiālus un/vai informāciju saistībā ar Festivālu, nodrošināt Latvijas Republikas Valsts valodas likuma prasības.

3.2. Reklamējot Festivālu, Sabiedrība apņemas tajā iekļaut:

3.2.1. ziņas par to, ka Festivāla līdzorganizātori ir Pašvaldība un Koncertzāle;

3.2.2. Festivāla reklāmas informatīvajos materiālos iekļaut Festivāla nosaukumu latviešu valodā.

3.3. Nodrošināt pārstāvja klātbūtni Pašvaldības darba grupā, kas risina jautājumus saistībā ar Festivāla ietvaros paredzēto pasākumu drošību un kārtību.

3.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta prasībām, lai Pašvaldība sniegtu atļauju Festivāla norisei, Sabiedrībai vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms Festivāla sākuma jāiesniedz Pašvaldībai normatīvajos aktos paredzētie dokumenti un nepieciešamās ziņas.

3.5. Nodrošināt iespēju Pašvaldības un/vai Koncertzāles pārstāvjiem piedalīties Festivāla svinīgajā atklāšanā, kā arī noslēgumā – balvas pasniegšanai.

3.6. Ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.jūnijam noslēgt līgumu ar Koncertzāli par Dzintaru koncertzāles, tās teritorijas un autostāvvietas nomu un lietošanas kārtību Festivāla pasākumu norisei.

3.7. Ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam noslēgt līgumu ar Koncertzāli par Dzintaru koncertzāles, tās teritorijas un autostāvvietas nomu un lietošanas kārtību Festivāla pasākumu norisei.

3.8. Sabiedrība apliecina un garantē, ka tai ir attiecīgas pilnvaras un tiesības parakstīt šo līgumu, kā arī pienācīgi izpildīt tajā ietvertās saistības.

3.9. Sabiedrības pienākums ir atbildēt par kārtības un drošības nodrošināšanu Festivāla norises laikā un vietā, kā arī ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Festivāla atklāšanas dienas saskaņot ar Valsts un Pašvaldības policiju apsardzes organizācijas kārtību un vietas, kur norisināsies Festivāla pasākumi.

3.10. Ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Festivāla sākuma iesniegt Pašvaldībai Festivāla dalībnieku un viesmākslinieku sarakstu informācijas iekļaušanai Pašvaldībai pieejamos masu mēdijos.

3.11. Sabiedrība apņemas nodrošināt Festivāla kā mākslinieciski augstvērtīga kultūras pasākuma norisi.

3.12. Sabiedrība ir pilnībā atbildīga par Festivāla norisē iesaistīto dalībnieku un ārzemnieku iebraukšanu, uzturēšanos un darbību Latvijas Republikas teritorijā, to apdrošināšanu, iespējamo medicīnisko aprūpi, kā arī visu iespējamo izdevumu segšanu.

3.13. Sabiedrība nodrošina, ka Festivāla pasākumu ietvaros netiek veikta politiska aģitācija vai politisku vēstījumu paušana, ka arī publiski netiktu izteikti aizskaroši un/vai izaicinoši izteikumi par Latvijas Republiku, tās teritoriju, iedzīvotājiem vai kultūru.

4.SABIEDRĪBAS TIESĪBAS

4.1. Līguma darbības laikā, laika posmā no 2014.gada 28.jūlija līdz 3.augustam (ieskaitot) un 2015.gada 27.jūlija līdz 2.augustam (ieskaitot) Sabiedrībai, saskaņojot ar līgumslēdzējpusi Koncertzāli, tiek piešķirtas tiesības reklāmas izvietošanai un reklāmas materiālu izplatīšanai, visā Dzintaru koncertzāles teritorijā, iekļaujot VIP – zonu (teritorija ar platību 280kv.m., kas atrodas kāpu zonā jūras pusē uz paaugstinājuma, kas veidots lielās zāles labajā pusē, kurā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un kura ir aprīkota ar maksas skatītāju vietām ar galdiem), un Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem nodot minētās tiesības trešajām personām.

4.2. Sabiedrībai ir tiesības realizēt biļetes uz Festivāla pasākumiem Dzintaru koncertzālē un Dzintaru koncertzāles VIP-zonā, saskaņojot ar līgumslēdzējpusi Koncertzāli.

5.PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

5.1. Festivāla norises laikā nodrošināt sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā ārpus Festivāla norises vietas, kad tas ir paredzēts Latvijas Republikas spēka esošajos normatīvajos aktos, kas nosaka publisku pasākumu organizēšanu.

5.2. Nodrošināt ārpus Festivāla pasākuma norises vietas teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu pirms un pēc Festivāla pasākumiem.

5.3. Nodrošināt Festivāla norises vietā neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību, glābšanas uz ūdens posteņu esamību Jūrmalā, Turaidas ielas rajonā.

5.4. Nodrošināt informācijas par Festivāla pasākuma laikā veicamajām izmaiņām pilsētas satiksmē un sabiedriskā transporta kustības traucējumiem, ievietošanu vietējos mēdijos.

6.KONCERTZĀLES SAISTĪBAS

6.1. Ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.jūnijam noslēgt līgumu ar Sabiedrību par Dzintaru koncertzāles, tās teritorijas un autostāvvietas nomu un lietošanas kārtību Festivāla pasākumu norisei 2014.gadā.

6.2. Ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam noslēgt līgumu ar Sabiedrību par Dzintaru koncertzāles, tās teritorijas un autostāvvietas nomu un lietošanas kārtību Festivāla pasākumu norisei 2015.gadā.

6.3. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu Festivāla norises laikā Koncertzāles un Festivāla pasākumu apmeklētāju informēšanu par Festivāla pasākumu norises plānu, izsniedzot Sabiedrības izgatavotos informatīvos materiālus (programmas, bukletus, u.c.), ja tādi saskaņā ar Festivāla pasākumu norises plānu un scenāriju tiks paredzēti.

6.4. Iespēju robežās iekārtot Koncertzāles teritoriju atbilstoši Festivāla pasākuma norises plānam.

6.5. Nodrošināt Koncertzāles teritorijas vietas sakopšanu pirms un pēc Festivāla pasākumu norises.

7.GROZĪJUMI, PAPILDINĀJUMI UN LĪGUMA LAUŠANA

7.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. Līguma grozījumi un papildinājumi ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa.

8.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem.

8.2. Puses tiek uzskatītas par atbrīvotām no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ko izraisījusi nepārvarama vara - apstākļi, ko neviena no pusēm nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

8.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīts trijos oriģināleksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks un katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Strīdu gadījumā par pamatu tiek izmantota Līguma redakcija latviešu valodā.

9.STRĪDU RISINĀŠANA

9.1. Strīdi, kas izriet no Līguma, izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.2. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome SIA „Paraton Entertaiment”

Reģistrācijas № 90000056357 Reģistrācijas № „401036543460

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 ***

A/S Citadele banka (Kods PARX22LV)

Konta nr.LV84PARX0002484572001 Konts: ***

____________________________ _______________________________

z.v. /G.Truksnis/ z.v. /L.B./

SIA „Dzintaru koncertzāle“

Reģistrācijas Nr. 40003378932

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015

A/S SEB banka (Kods UNLALV2X)

Konts LV42UNLA0010009467685

Telefons:67762086

______________________________

/S.Renemanis/

______________________________

/D.Bērza/


Lejupielāde: DOC un PDF