Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 579

protokols Nr. 25, 44. punkts

Par atsevišķu kapitālsabiedrību izvērtēšanu,
kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto un desmito daļu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļā noteiktos nosacījumus publiska persona komercdarbības veikšanai, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.674 „Par kapitālsabiedrību izvērtēšanu kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2013.gada 4.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-83/5), Jūrmalas pilsētas domes Kultūras jautājumu komitejas 2013.gada 4.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-86/5), Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2013.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-85/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Saglabāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalību kapitālsabiedrībās:

SIA „Jūrmalas gaisma” (reģistrācijas Nr.42803002568),

SIA „Jūrmalas kapi” (reģistrācijas Nr.40003316576),

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” (reģistrācijas Nr.50003220021),

SIA „Jūrmalas slimnīca” (reģistrācijas Nr.40003220000),

PSIA „Kauguru veselības centrs” (reģistrācijas Nr.40003219995),

SIA „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932),

turpinot šo kapitālsabiedrību darbību esošajā statusā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF