Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 580

protokols Nr. 25, 45. punkts

Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē
„Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pamatojoties uz 2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, kā arī uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.oktobra Tūrisma un kūrortu jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.1-84/5 un 2013.gada 15.oktobra Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.1-80/4, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību ERAF atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014”.

2. Noteikt projekta mērķi - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā.

3. Noteikt projekta ieguvumu – Jūrmalas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos visa gada garumā, ietaupot 50% no pašvaldības izdevumiem Tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 2014.gada 1.janvāris – 2014.gada 31.decembris (12 mēneši).

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas Ls 36 542,99 (EUR 51 996), kur:

5.1. attiecināmās izmaksas ir Ls 31 692,24 (EUR 45 094), t.sk.

5.1.1. ERAF līdzfinansējums Ls 15 846,12 (EUR 22 547) (50% no attiecināmajām izmaksām);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums Ls 11 745,96 (EUR 16 713) (37% no attiecināmajām izmaksām);

5.1.3. Partneru līdzfinansējums Ls 4 100,16 (EUR 5 834) (13% no attiecināmajām izmaksām).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda Ls 4 850,75 (EUR 6 902).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā, paredzēt priekšfinansējumu Ls 11 745,96 (EUR 16 713) apmērā no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta.

7. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā uzdot Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF