Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 581

protokols Nr. 25, 46. punkts

Par 2012.gada ERAF projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu
dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”,
Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, līguma Nr.L-ĀTA-12-0824, noslēgumu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2012.gada 5.janvārī noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr.L-ĀTA-12-0824, un pamatojoties uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstulēm par atbalsta finansējuma izmaksu Nr.9.6-1.3/358SF (16.01.2013), Nr.9.6-1.3/2119SF (13.03.2013), Nr.9.6-1.3/2881SF (12.04.2013), Nr.9.6-1.3/4510SF (14.06.2013) un Nr.9.2-1.1/7177SF (20.09.2013.), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projektu Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011 „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” (turpmāk – Projekts), saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 69 339.22 Ls (saskaņā ar 2.pielikumu „Projekta aktivitāšu īstenošanas plāns un izpilde” un 3.pielikumu „Projekta tāmes izpilde”)., t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes attiecināmās izmaksas sastāda 16 608.90 Ls, t.sk. ERAF finansējums 8 304.44 Ls apmērā un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 8 304.46 Ls;

2.2. Projekta partneru attiecināmās izmaksas sastāda 42 545.42 Ls, t.sk. ERAF finansējums 21 272.72 Ls apmērā un partneru līdzfinansējums 21 272.70 Ls;

2.3. Ārpus Projekta partneru finansējumu 5 386.85 Ls apmērā, t.sk. finansējumu dalībai izstādēs 4 415.45 Ls un PVN summu 971.40 Ls;

2.4. Projekta neattiecināmās izmaksas, kuras tika finansētas no Jūrmalas pilsētas domes budžeta un kas sastāda 4 184.61 Ls, t.sk:

2.4.1. veselības apdrošināšana – 15.67 Ls (t.sk. PVN);

2.4.2. vīzas – 17.57 Ls (t.sk. PVN);

2.4.3. degvielas izdevumi braucieniem uz izstādēm kaimiņvalstīs 291.83 Ls (t.sk.PVN);

2.4.4. krāsainā un drukāta līmplēve – 2 344.57 Ls (t.sk. PVN);

2.4.5. prāmja biļetes transportlīdzeklim – 113.00 Ls (t.sk. PVN);

2.4.6. autostāvvietas izmaksas – 50.33 Ls (t.sk. PVN);

2.4.7. pakalpojumu/rezervēšanas maksa – 240.00 Ls;

2.4.8. PVN Projekta attiecināmajām izmaksām – 1 015.24 Ls;

2.4.9. bankas komisija Projekta attiecināmajām izmaksām – 13.66 Ls;

2.4.10. valūtu kursa svārstības Projekta attiecināmajām izmaksām – 82.74 Ls.

3. Pieņemt zināšanai, ka Projekta neattiecināmās izstāžu izmaksas 1 108.76 Ls apmērā, kas sevī ietver PVN, bankas komisiju un valūtu kursu svārstības par dalību izstādēs tiek proporcionāli sadalītas starp Projekta partneriem (Jūrmalas pilsētas domes daļa 495.28 Ls apmērā un partneru daļa 613.48 Ls apmērā).

4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvedei (I.Kundziņa) nodrošināt saņemtā ERAF atbalsta un ieekonomēto dalības līdzekļu izmaksu Projekta partneriem, saskaņā ar 4.pielikumu un abpusēji parakstītiem aktiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.581

(protokols Nr.25, 46.punkts)

Projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība
ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”, Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, Līguma Nr. L-ĀTA-12-0824

KOPSAVILKUMS

1.Projekta mērķis

Projekta mērķis ir aktīvi piedalīties starptautiskajās tūrisma izstādēs ar Jūrmalas pilsētas vai Latvijas kūrortpilsētu stendu nozīmīgajos tūrisma mērķa tirgos un prezentēt 2012.gada piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem no ārvalstīm. Šie mērķu tirgi un valstis tiek izvēlētas attiecīgi pēc Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas izvirzītajiem mērķiem ikgadējā mārketinga stratēģiskajā plānā, Jūrmalas domes tūrisma attīstības stratēģijā 2007-2018 un apkopojot tūristu pieplūduma skaitu no dažādām valstīm pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sniegtajiem datiem, kā arī kopīgi ar partneriem segmentējot piedāvājumu specifiku katrā atsevišķā esošajā vai potenciālajā tirgū.

2.Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitātes nosaukums

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti ( to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MATKA 2012”

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 60 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „IMTM - International Mediterranian Tourism Market”,

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 100 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „Tourest 2012”

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

Mazāk par gaidāmo

2013.gadā pieņemts lēmums nerīkot tur Jūrmalas stendu un Jūrmala ERAF fonda ietvaros piedalījās valsts stendā

Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus „Vivattur 2012”

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

Mazāk par gaidāmo

2013.gadā pieņemts lēmums nerīkot tur Jūrmalas stendu un Jūrmala ERAF fonda ietvaros piedalījās valsts stendā

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „REISELIV 2012”

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

Mazāk par gaidāmo

Sakarā ar regulārā vilciena satiksmes pārtraukšanu līdz izstādes norises vietai no Oslo, sakarā ar remontdarbiem, sliežu maiņu

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „ITB 2012 ”

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Maskavas starptautiskā ceļojumu un tūrisma izstāde „MITT 2012”

Līdz 3 000 apmeklētāji stendā

Līdz 100 profesionāļu kontaktiem

Mazāk par gaidāmo

2013.gadā pieņemts lēmums nerīkot tur Jūrmalas stendu, jo Jūrmala piedalījās valsts kopīgajā stendā par ERAF līdzfinansējumu, ieekonomējot līdzekļus

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „TUR 2012 ”

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 30 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Pavasara tūrisma pakalpojumu sniedzēju izstāde „OTDIH 2012”

Līdz 3 000 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Maskavas starptautiskais ceļojumu gadatirgus „MITF 2012”

Līdz 3 500 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

Ļoti maz cilvēku

2013.gadā pieņemts lēmums nerīkot tur Jūrmalas stendu

Worldwide exhibition for incentive travel, meetings and events „IMEX 2012 ”

Līdz 2 000 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

Izpildīts

Starptautiskā tūrisma izstāde „SENIOR”

Līdz 2 000 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Starptautiskā labsajūtas izstāde „TERVEYS 2012”

Līdz 2 000 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Zviedrijas veselības un labsajūtas gadatirgus „Allt for Halsan 2012”

Līdz 2 000 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

izpildīts

Global Meetings & Events exhibition „EIBTM 2012 ”

Līdz 2 000 apmeklētāji stendā

Līdz 50 profesionāļu kontaktiem

Izpildīts

3.Projekta budžeta izpilde (attiecināmās/ neattiecināmās izmaksas)

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 69 339.22, kas sastāv no projekta attiecināmajām izmaksām LVL 59 154.32, neattiecināmajām izmaksām LVL 4 798.05 un ārpus projekta partneru finansējuma LVL 5 386.85.

Jūrmalas pilsētas domes kopējās izmaksas par dalību projektā ir LVL 20 793.51, kas sastāv no projekta attiecināmajām izmaksām LVL 16 608.90 (t.sk. komandējumu izdevumi LVL 8 036.03, dienas naudu izdevumi LVL 2 836.00, izdevumi par dalību izstādēs LVL 5 736.87), un projekta neattiecināmajām izmaksām LVL 4 184.61.

Projekta īstenošanai Jūrmalas pilsētas dome ir nodrošinājusi līdzfinansējumu LVL 8 304.46 apmērā attiecināmo izmaksu segšanai, finansējumu LVL 4 184.61 apmērā neattiecināmo izmaksu segšanai un priekšfinansējumu LVL 5 681.93 apmērā, projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekts ir īstenots partnerībā un projekta partneru izmaksas ir LVL 43 158.86, kas no projekta attiecināmajām izmaksām LVL 42 545.42 (t.sk. komandējumu izdevumi LVL 17 878.27 un izdevumi par dalību izstādēs LVL 24 667.15) un neattiecināmajām izmaksām par dalību izstādēs LVL 613.44 apmērā.

Lai samazinātu Projekta izmaksas, Projekta īstenošanas laikā ir piesaistīts ārpus projekta partneru finansējums LVL 5 386.85 apmērā, kas sastāv no finansējuma pamatsummas LVL 4 415.45 un PVN summas LVL 971.40. Pēc projekta īstenošanas beigām PVN summa tiek iemaksāta Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

Projekts ir īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, iekļaujoties apstiprinātajā projekta izdevumu tāmē.

Jūrmalas pilsētas domes finansiālais ieguvums no projekta īstenošanas ir LVL 8 304.44.


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.581

(protokols Nr.25, 46.punkts)

Projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma

izstādēs un gadatirgos ”, Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, Līguma Nr. L-ĀTA-12-0824

budžeta kopsavilkums, tai skaitā induktīvais projekta izmaksu plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome (JPD)

Projekta nosaukums: „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.730

Kopējais, faktiski apstiprinātais projekta finansējums: LVL 69 339.22, t.sk, ERAF finansējums LVL 29 577.16  (50% no attiecināmām izmaksām), JPD līdzfinansējums LVL 8 304.46, partneru līdzfinansējums LVL 21 272.70, ārpus projekta partneru finansējums LVL 5 386.85, JPD neattiecināmās izmaksas LVL 4 184.61, partneru neattiecināmās izmaksas par dalību izstādēs LVL 613.44.

IZMAKSU POZĪCIJAS

(AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

PLĀNS

FAKTISKĀ IZPILDE

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas*

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas*

Starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa

2 730.00

2 730.00

0000.00

1 570.66

1 570.66

0000.00

Starptautiskās izstādes organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu

37 699.00

33 269.00

4 430.00

27 265.58

22 044.48

4 415.45

Dienas nauda dienesta braucieniem

12 516.00

12 516.00

0000.00

9 620.00

9 620.0

0000.00

Izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā

42 930.00

42 930.00

0000.00

15 675.92

15 675.92

0000.00

Ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas

21 820.00

21 820.00

0000.00

10 243.26

10 243.26

0000.00

PVN no ārpusprojekta partneru dalības maksas

974.60

0000.00

974.60

971.40

0000.00

971.40

KOPĀ:

118 669.60

113 265.00

5 404.60

65 346.82

59 154.32

5 386.85

JPD neattiecināmās izmaksas, t.sk.

4020.00

0000.00

4020.00

4 184.61

0000.00

4 184.61

Veselības apdrošināšana

120.00

0000.00

120.00

15.67

0000.00

15.67

Vīzas

200.00

0000.00

200.00

17.57

0000.00

17.57

Degvielas izdevumi

500.00

0000.00

500.00

291.83

0000.00

291.83

Līmplēve stendu noformēšanai

2920.00

0000.00

2920.00

2344.57

0000.00

2344.57

Prāmja biļetes transportlīdzeklim

160.00

0000.00

160.00

113.00

0000.00

113.00

Autostāvvietas izmaksas

120.00

0000.00

120.00

50.33

0000.00

50.33

Avio pakalpojumu rezervēšanas maksa

0000.00

0000.00

0000.00

240.00

0000.00

240.00

PVN attiecināmajām izmaksām

0000.00

0000.00

0000.00

1015.24

0000.00

1015.24

Bankas komisija projekta attiecināmajām izmaksām

0000.00

0000.00

0000.00

13.66

0000.00

13.66

Valūtas kursa svārstības Projekta attiecināmajām izmaksām

0000.00

0000.00

0000.00

82.74

0000.00

82.74

Partneru neattiecināmās izmaksas par dalību izstādēs

0000.00

0000.00

0000.00

613.44

0000.00

613.44

KOPĀ:

122 689.60

113 265.00

9 424.60

70 144.87

59 154.32

10 184.90

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām (neattiecināmās izmaksas, kas fiksētas projekta pieteikumā).


3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.581

(protokols Nr.25, 46.punkts)

Pārskats par projekta „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.730

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (LVL, : LVL 69 339.22 , t.sk, ERAF finansējums LVL 29 577.16 (50% no attiecināmām izmaksām), JPD līdzfinansējums LVL 8 304.46 , partneru līdzfinansējums LVL 21 272.70, ārpus projekta partneru finansējums LVL 5 386.85, JPD neattiecināmās izmaksas LVL 4 184.61, partneru neattiecināmās izmaksas par dalību izstādēs LVL 613.44.

Pozīcija

Plāns

Izpilde

IEŅĒMUMI kopā

132 840

80 762

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

11 452

5 682

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

14 793

8 304

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

7 495

4 185

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

64 060

29 577

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

35 040

33 014

IZDEVUMI kopā

121 388

74 109

2000

Preces un pakalpojumi

25 657

14 574

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

21 248

11 924

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

21 248

11 924

2121

Dienas nauda

3 424

2 836

2122

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

17 824

9 088

2200

Pakalpojumi

30

14

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

30

14

2236

Bankas komisija, pakalpojumi

30

14

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

3 420

2 636

2310

Biroja preces un inventārs

2 920

2 345

2311

Biroja preces

2 920

2 345

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

500

291

2322

Degviela

500

291

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

959

0

2510

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

959

0

2512

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

959

0

3000

Subsīdijas un dotācijas

46 608

26 721

3290

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

46 608

26 721

3293

Atmaksa komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu

39 608

21 853

3294

Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu

7 000

4 868

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

49 123

32 814

7200

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

6 000

2 882

7210

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām

6 000

2 882

7700

Starptautiskā sadarbība

2 882

2 882

7710

Biedru naudas un dalības maksa starptautiskajās institūcijās

29 932

29 932

7712

Biedru naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās

43 123

29 932

Atlikums perioda beigās, t.sk:

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

11 452

6 653


4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.581

(protokols Nr.25, 46.punkts)

ERAF projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011 „Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” (Līguma Nr. L-ĀTA-12-0824) saņemtā ERAF atbalsta un ieekonomēto projekta īstenošanai paredzēto finanšu līdzekļu sadalījums starp Projekta Partneriem.

Partneris

Izmaksājamais ERAF atbalsts 50%, Ls

Līdzekļu ekonomija no avansā ieskaitītām summām par dalību aktivitātēs, Ls

Vadošais partneris

Jūrmalas pilsētas dome 90000056357

8 304.44

0.00

[partneris 1]

SIA „Hotel Jūrmala SPA” 0003694427

4 393.30

1 765.65

[partneris 2]

SIA „BBH Investments”,

viesnīca „Baltic Beach Hotel” 40103005735

3 557.47

1 308.74

[partneris 3]

SIA „Arbat Rīga”,

viesnīca „Pegasa Pils” 40003098029

3 278.73

876.31

[partneris 4]

SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa” 40003482252

797.10

218.05

[partneris 5]

SIA „Laimtūre” 40003522199

1 175.35

312.40

[partneris 6]

SIA „Latvia Tours” 40103042144

549.11

142.29

[partneris 7]

Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” 40008020749

3 393.28

1 474.25

[partneris 8]

SIA „BELKOM” (Viesnīca “Lielupe”)

40103033989

428.43

225.11

[partneris 9]

Siguldas novada dome 90000048152

831.18

468.42

[partneris 10]

Carnikavas novada dome 90000028989

992.96

589.25

[partneris 11]

SIA “RIX Travel” 40103426660

1 550.70

312.40

[partneris 12]

SIA Nordmedtour 40103348192

325.11

636.77

Kopā finansējuma apjoms

29 577.16

8 329.64


Lejupielāde: DOC un PDF