Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 583

protokols Nr. 25, 48. punkts

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 8.1 panta otro daļu un 74.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Nodot privatizācijai dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 001 un 1300 009 3901 003, Jūrmalā, Jomas ielā 10.

2. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (M.Putniņa) viena mēneša laikā lēmuma 1.punktā minēto māju dzīvokļu īrniekiem izsūtīt privatizācijas paziņojumus un īpašniekiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai - privatizācijas paziņojumus par pirkuma līguma slēgšanu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītājai A.Deičmanei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF