Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 585

protokols Nr. 25, 50. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr. 91 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu
zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 21.februārī pieņēma lēmumu Nr. 91 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11” (turpmāk – Lēmums).

1. Lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma Nomales ielā 11, Jūrmalā kopīpašniecei un būvētājai A.B. (personas kods ***), tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Nomales ielā 11, Jūrmalā:

1.1. līdz 2013.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 8206 001) Nomales ielā 11, Jūrmalā rekonstrukcijai;

1.2. līdz 2013.gada 1.oktobrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būves daļu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēto būvprojektu, ja tas būvprojektā būs paredzēts.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 17.jūnijā saņēma administratīvā akta adresāta A.B. (personas kods ***) (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegumus (lietas Nr.1.2-1/2441, Nr.2442 un Nr.1.1-39/3025-B) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar sekojošo:

2006.gada 24.februārī tika saņemts Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.14-10/121 dzīvojamās mājas Nomales ielā 11, Jūrmalā rekonstrukcijai. Iesniedzējs norāda, ka 2007.gada pavasarī pirms rekonstrukcijas projekta akcepta saņemšanas tika uzsākti rekonstrukcijas darbi, jo bija nepieciešama nekavējoša ārsienu pasargāšana no mitruma bojājumiem. 2007.gada 2.aprīlī kopīpašnieks A.M. griezās Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē ar sūdzību par to, ka tiek veikti patvaļīgi rekonstrukcijas darbi A.B. lietošanā esošajā dzīvojamās mājas domājamā daļā. Iesniedzēja atzīst, ka tajā laikā tika veikti ēkas pamatu nostiprināšanas darbi. 2007.gada rudenī kopīpašnieks A.M. atteicās saskaņot izstrādāto rekonstrukcijas projektu.

2007.gada 21.septembrī sertificēts būvinženieris J.B. veica ēkas tehnisko apsekošanu un sagatavoja atzinumu, kurā konstatēts, ka Iesniedzējas lietošanā esošajā dzīvojamās mājas daļā uzsāktie rekonstrukcijas darbi nav atstājuši nekādu būtisku ietekmi un A.M. lietošanā esošo dzīvojamās mājas daļu un konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību iespējams turpināt.

2008.gada 3.jūlijā Dome pieņēma lēmumu Nr.550 „Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 8206 001) būvniecību Jūrmalā, Nomales 11” un atļāva A.B. turpināt lietošanā esošās dzīvojamās mājas Nomales ielā 11, Jūrmalā būvniecību ar nosacījumu – izstrādāt, saskaņot un akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būvniecības turpināšanai. Iesniedzēja norāda, ka nosacījumus nav iespējams izpildīt, jo vairāk kā piecus gadus pastāv strīds starp kopīpašniekiem un A.M. atsakās saskaņot uzsāktos rekonstrukcijas darbus.

Iesniedzēja norāda, ka šobrīd ir nepieciešams pabeigt rekonstrukcijas darbus, veikt siltināšanas un hidroizolācijas darbus, jo mitrums bojā ēkas otrā stāva sienas, kas šobrīd ir apšūtas vienīgi ar plānu ruberoīda kārtu kā rezultātā veidojas pelējums.

Atjaunot mājas daļu tādā stāvoklī, kas bija līdz rekonstrukcijas uzsākšanai – 2007.gada sākumā, šobrīd nav iespējams.

Vienā no saviem iesniegumiem A.B. norāda uz to, ka rekonstrukcijas rezultātā ir palielināts apbūves blīvums un šobrīd ir izstrādāts jauns projekts, kas atbilst atļautajam apbūves blīvumam. Vienlaicīgi Iesniedzēja norāda, ka arī šo projektu nav iespējams saskaņot ar kopīpašnieku A.M..

Šogad ir veikta ēkas atkārtota apsekošana un nekādi bojājumi vai graujoša ietekme uz A.M. lietošanā esošo domājamo daļu netika konstatēta.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, A.B. lūdz pagarināt atvēlēto laika periodu jaunā būvprojekta saskaņošanai un akceptēšanai Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē un saņemt būvatļauju tālākai mājas rekonstrukcijai.

Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 12.augustā saņēma A.B. iesniegumu ar lūgumu pievienot lietai papildus dokumentus un proti, sertificēta būvinženiera J.B., būvprakses sertifikāts Nr.20-737, Nr.20-4935, būves atkārtotas tehniskās apsekošanas atzinumu „Dzīvojamās mājas daļa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001 Nomales ielā 11, Jūrmalā” (turpmāk – Atzinums). Atzinumā izvērtēts daļas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001 Nomales ielā 11, Jūrmalā, piederošas A.B., patvaļīgās būvniecības apjoms un novērtēšanas iespējamība. Atzinumā norādīts, ka patvaļīgās būvniecības seku novēršana realizējama jumta konstrukciju izbūvei, pazeminot jumta plaknes slīpnes ielas un pagalma fasādēs. Rekomendēts ielas fasādes jumta plaknei izveidot slīpumu, sakritīgu ar blakus ēkas daļas izbūvētā jumta plakni. Darbu izpilde realizējama atbilstošos klimatiskos apstākļos (maijs – septembris), lai nepakļautu mitrumpiesātinājuma abās būves daļās [LBN 006-00 Būtiskas prasības būvēm” 6., 6.6.punktu prasības – būves projektē un būvē tā, lai tās neapdraudētu nedz pašā būvē, nedz blakus esošajās būvēs un to apkārtnē esošo cilvēku veselību, īpaši šāda faktora iedarbības dēļ paaugstināta mitruma būvēs, to atsevišķos elementos vai uz atsevišķām virsmām.]

Atzinumā rekomendēts uz kapitāliem pamatiem ierīkoto ārsienu nedemontēt, jo tā ieguvusi stabilu piekļāvumu blakus ēkas ārsienu konstruktīvajam apjomam un demontāža var radīt sekas, ko nepieļauj normatīvās prasības [LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm” 4., 4.2., 4.3., 4.4.punktu prasības – būves projektē un būvē tā, lai, tās ekspluatējot pilnā aprēķina slodzē, neizraisītu avārijas situāciju ar šādām sekām: ievērojamas deformācijas, kas pārsniedz pieļaujamās robežas: citu būvju, to daļu un elementu, iekārtu vai savienojumu (montāžas mezglu) bojājumus nesošo konstrukciju deformācijas dēļ: bojājumus, kas ir neproporcionāli to izraisītajiem cēloņiem.]

Atzinumā norādīts, ja patvaļīgās būvniecības rezultātā palielināts atļautais apbūves laukums, tad platības samazināšanai rekomendēts izskatīts iekšpagalma konstruktīvā apjoma pārplānojuma samazināšanas iespēju.

Būves – dzīvojamās mājas daļas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001 Nomales ielā 11, Jūrmalā patvaļīgās būvniecības seku novēršana saistīta ar atsevišķu būves apjomu daļējas demontāžas darbiem, kuri, saskaņā ar Būvniecības likuma 1.panta sesto daļu ir būvdarbi – būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana. Pasūtītājam pirms darbu izpildes Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē jāiesniedz Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumā norādītais iesniegums – Būves nojaukšanas iesniegums uzskaites karte.

[2] Pamatojoties uz A.B. (personas kods ***) iesniegumiem un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 20.oktobrim.

[3] Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pieprasīja nekustamā īpašuma Nomales ielā 11, Jūrmalā kopīpašnieka A.M. viedokli saistībā ar iestādē ierosināto administratīvo lietu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanu.

Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 05.septembrī saņēma zvērinātu advokātu biroja „Liepiņš un partneri” viedokli saistībā ar iestādē ierosināto administratīvo lietu ar sekojošiem argumentiem.

[3.1] Nekustamā īpašuma kopīpašniece A.B. ilgstoši turpina nelikumīgu (patvaļīgu) būvniecību, tādejādi pasliktinot nekustamā īpašuma stāvokli, A.M. lietotās nekustamā īpašuma daļas lietošanas iespējas un samazinot visa nekustamā īpašuma vērtību, kā arī radot A.M. zaudējumus, turklāt šajā procesā atklāti demonstrējot necieņu pret likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī pret Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem (tiesisko nihilismu). Patvaļīga būvniecība minētās personas darbībā konstatēta jau vismaz 2007.gada 4.aprīlī ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes pārbaudes aktu Nr.34, par ko 2007.gada 14.maijā A.B. sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.000389.

2012.gada 1.augustā ar Pilsētplānošanas nodaļas atzinumu Nr.343 par būves pārbaudi tika konstatēts, ka tiek veikta dzīvojamās mājas rekonstrukcija bez būvprojekta un bez būvatļaujas, tādejādi pārkāpjot normatīvo tiesību aktu prasības.

Lai arī 2012.gada 8.augustā Dome ir izdevusi izpildrīkojumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.550 piespiedu izpildi, uzliekot A.B. piespiedu naudu, A.M. tiesību aizskārums turpinājās un netika uzsāktas nekādas tiesiskas darbības nolūkā pārtraukt nelikumīgo būvniecību un piemērot taisnīgu tiesisko noregulējumu.

Vēlāk atkārtoti Dome ir konstatējusi A.B. turpinātu prettiesisku rīcību, t.sk., arī ar 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr. 91 (protokols Nr.2, 42.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11”.

[3.2] A.B. patvaļīgās būvniecības rezultātā A.M. tiek nodarīts šāds kaitējums: (1) ledum krītot no A.B. uzbūvētā jaunā apjoma jumta ir ticis salauzts jumts virs A.M. kopīpašuma daļas, kā rezultātā ūdens iekļūst telpās; (2) iepriekšminētā, kā arī nelikumīgās būvniecības dēļ sienās ir radušās nopietnas plaisas; (3) nelikumīgās būvniecības dēļ ir bojāta ēkas siltumizolācija, kā rezultātā ievērojami pieaug apkures izdevumi; (4) A.B. patvaļīgi uzbūvētā jaunā apjoma jumts ir krietni augstāks nekā A.M. kopīpašuma daļai, no augšas krītošais sniegs un ledu bojā jumtu.

[3.3] Līdzšinējie izpildrīkojumi par administratīvo aktu piespiedu izpildi nav bijuši efektīvi, t.i., nesasniedza mērķi un nav pazīmju, ka A.B. mainīs savu rīcību, konsekventi un ilgstoši ignorējot normatīvo aktu prasības un nodarot A.M. zaudējumus.

Iesniegumā tiek norādīts, ka A.M. neplāno saskaņot nelikumīgi uzbūvētā apjoma būvprojektu, kas būs pastāvīgs šķērslis šī nelikumīgi uzbūvētā apjoma nodošanai ekspluatācijā.

[3.4] Sakarā ar iepriekš minētajiem argumentiem, A.M. lūdz Domi izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam A.B. pienākumu izpildīt noteikto darbību trīs mēnešu laikā no administratīvā akta izdošanas dienas – nelikumīgi (patvaļīgi) uzbūvētā apjoma Nomales ielā 11, Jūrmalā nojaukšanu un būves iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Ar administratīvo aktu noteiktās darbības neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas noteiktajā termiņā (trīs mēnešu laikā no administratīvā akta izdošanas dienas) gadījumā ar administratīvā aktu noteikto darbību – patvaļīgi uzbūvētā apjoma Nomales ielā 11, Jūrmalā nojaukšanu, un būves sākotnējā stāvokļa atjaunošanu uzdot veikt attiecīgai Jūrmalas pilsētas domes nodaļai vai trešajai personai A.M. (aizvietotājizpilde Administratīvā procesa likuma 369.panta izpratnē) un aizvietotāj izpildes izmaksas uzlikt A.B..

Tikai šādā veidā iesniedzēja ieskatā ir panākama A.M. tiesību aizskāruma turpināšanas pārtraukšana un spēkā esošo normatīvo aktu izpilde.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzēja pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[5.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.5923, nekustamais īpašums Nomales ielā 11, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 009 8206 ar platību 447m2 un namīpašuma: dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 1300 009 8206 001), īpašnieks: 3/5 domājamās daļas – A.B. (personas kods ***) 2/5 domājamās daļas – A.M. (personas kods ***).

[5.2] Iestādei, pieņemot iesniegumu un izvērtējot lietu, ir jāievēro privātpersonas tiesību ievērošanas princips, tādejādi, ka iesnieguma priekšmets ir jānosaka atbilstoši iesniedzēja gribai, kura secināma no iesnieguma satura kopumā, pat ja iesniegumā norādīts neprecīzi. Proti, iestāde interpretē iesniegumā ietverto lūgumu tā, kā to atbilstoši likuma normām būtu formulējis saprātīgs iesniedzējs. A.B. (personas kods ***) ir lūgusi pagarināt Lēmuma izpildes termiņu, atļaujot izstrādāt un saskaņot būvprojektu patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai, tātad būvētājam ir nodoms turpināt būvniecību un novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas. Iestādē 2013.gada 17.jūnijā ir pieņemts minētais iesniegums un ierosināta administratīvā lieta.

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Lietā nav strīda par būvprojekta un būvatļaujas neesamību. Līdz ar to Domei, atbilstoši Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā noteiktajam ir pienākums izdot administratīvo aktu, ar kuru administratīvā akta adresātam tiktu uzlikts par pienākumu novērst patvaļīgās būvniecības sekas – izbūvētā objekta nojaukšanu. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas, ka veicot kontroli pār šāda administratīvā akta tiesiskumu, tiesai jebkurā gadījumā ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs (skatīt Senāta 2010.gada 15.aprīļa sprieduma lietā Nr.SKA-86/2010 10.punktu, Senāta 2012.gada 12.oktobra sprieduma lietā Nr.SKA-422/2012 7.punktu). Līdz ar to, Domes ieskatā ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi A.B. (personas kods ***) 2013.gada 12.augusta iesniegumu ar lūgumu pievienot lietai papildus dokumentus un proti, sertificēta būvinženiera J.B., būvprakses sertifikāts Nr.20-737, Nr.20-4935, būves atkārtotas tehniskās apsekošanas atzinumu „Dzīvojamās mājas daļa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001 Nomales ielā 11, Jūrmalā” (turpmāk – Atzinums). Atzinumā izvērtēts daļas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001 Nomales ielā 11, Jūrmalā, piederošas A.B., patvaļīgās būvniecības apjoms un novērtēšanas iespējamība.

No lietā iesniegtā materiāla ir secināms, ka A.B., (personas kods ***), ir pieņēmusi lēmumu novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001 Nomales ielā 11, Jūrmalā, un būvniecību reglamentējošo normatīvajā kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būves daļu.

[5.3] Pilsētplānošanas nodaļā 2013.gada 05.septembrī saņemts trešās personas nekustamā īpašuma Nomales ielā 11, Jūrmalā kopīpašnieka A.M., kuru lietā pārstāv zvērinātu advokātu birojs „Liepiņš un partneri”, viedoklis.

A.M. lūdz Domi izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam A.B. pienākumu izpildīt noteikto darbību trīs mēnešu laikā no administratīvā akta izdošanas dienas – nelikumīgi (patvaļīgi) uzbūvētā apjoma Nomales ielā 11, Jūrmalā nojaukšanu un būves iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Ar administratīvo aktu noteiktās darbības neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas noteiktajā termiņā (trīs mēnešu laikā no administratīvā akta izdošanas dienas) gadījumā ar administratīvā aktu noteikto darbību – patvaļīgi uzbūvētā apjoma Nomales ielā 11, Jūrmalā nojaukšanu, un būves sākotnējā stāvokļa atjaunošanu uzdot veikt attiecīgai Jūrmalas pilsētas domes nodaļai vai trešajai personai A.M. (aizvietotājizpilde Administratīvā procesa likuma 369.panta izpratnē un aizvietotāj izpildes izmaksas uzlikt A.B..

Tikai šādā veidā iesniedzēja ieskatā ir panākama A.M. tiesību aizskāruma turpināšanas pārtraukšana un spēkā esošo normatīvo aktu izpilde.

Lietas izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā vērā ir ņemams sertificēta būvinženiera J.B., būvprakses sertifikāts Nr.20-737, Nr.20-4935, būves atkārtotas tehniskās apsekošanas atzinumā „Dzīvojamās mājas daļa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001 Nomales ielā 11, Jūrmalā” norādītais, ka darbu izpilde realizējama atbilstošos klimatiskos apstākļos (maijs – septembris), lai nepakļautu mitrumpiesātinājuma abās būves daļās [LBN 006-00 Būtiskas prasības būvēm”6., 6.6.punktu prasības – būves projektē un būvē tā, lai tās neapdraudētu nedz pašā būvē, nedz blakus esošajās būvēs un to apkārtnē esošo cilvēku veselību, īpaši šāda faktora iedarbības dēļ paaugstināta mitruma būvēs, to atsevišķos elementos vai uz atsevišķām virsmām.]

Lēmuma projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr. 91 (protokols Nr.2, 42.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11” tika izskatīts Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdē un pieņemts pozitīvs lēmums.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Domes ieskatā pieņemams lēmums uzdodot administratīvā akta adresātam A.B. (personas kods ***) nojaukt patvaļīgi uzbūvēto būves daļu un pagarināms Lēmuma izpildes termiņš.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr. 91 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Nomales ielā 11, Jūrmalā kopīpašniecei un būvētājai A.B. (personas kods ***), novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Nomales ielā 11, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.augustam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumu 1300 009 8206 001) daļu”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF