Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 586

protokols Nr. 25, 51. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās
būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējumu 1300 005 0301)”

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 11.novembrī pieņēma lēmumu Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējumu 1300 005 0301)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

1. Lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma Upmalas ielā 2, Jūrmalā kopīpašniekam O.K. (personas kods ***), E.A. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), J.T. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), novērst patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Upmalas ielā 2, Jūrmalā:

1.1 līdz 2012.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būve ar kadastra numuru 1300 005 0301 001) Upmalas 2, Jūrmalā renovācijai;

1.2 līdz 2012.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju palīgēku būvniecībai Jūrmalā, Upmalas ielā 2 vai arī patvaļīgi uzbūvētās ēkas nojaukt.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 15.martā saņēma administratīvā akta adresātu O.K. (personas kods ***), E.A. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), J.T. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), (turpmāk tekstā – Iesniedzēji) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/1047) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 3.septembrī saņēma papildus iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3547) ar informāciju par paveikto Lēmuma izpildes procesā. Iesniedzēji savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka Lēmuma izpildes procesā ir veikti sekojoši darbi:

- saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums;

- noslēgts līgums ar sertificētu arhitektu un uzsākti projektēšanas darbi.

[2] Pamatojoties uz O.K. (personas kods ***), E.A. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), J.T. (personas kods ***) un N.B. (personas kods ***), iesniegumiem un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma grozījumiem.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu uz četriem mēnešiem.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzēju pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[4.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.10000058918, nekustamais īpašums Upmalas ielā 2, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 005 0301 ar platību 2006m2, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 005 0301 001) ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un divas palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 005 0301 003 un 1300 005 0301 004), dzīvokļu īpašnieki: O.K. (personas kods ***), E.A. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), J.T. (personas kods ***), un N.L. (personas kods ***).

[4.2.] Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisija 2013.gada 6.augustā izsniedza plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.1535 (turpmāk tekstā – PAU) dzīvojamās nr.001 un palīgēku Nr.003 un Nr.004 Upmalas ielā 2, Jūrmalā rekonstrukcijai.

PAU derīguma termiņš četri gadi. Tātad Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde jau ir devusi savu piekrišanu Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanai līdz 2017.gada 5.augustam.

[4.3.] Dome 2013.gada 16.aprīlī izdeva brīdinājumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Upmalas ielā 2, Jūrmalā (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)” piespiedu izpildi.

Sagatavotais lēmuma projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 (protokols Nr.32, 29.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējumu 1300 005 0301)”” tika izskatīts Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 2.oktobra sēdē un pieņemts pozitīvs lēmums.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējiem būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Upmalas ielā 2, Jūrmalā (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)”: 1. un 3.punktu, izsakot šādā redakcijā:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Upmalas ielā 2, Jūrmalā kopīpašniekiem O.K. (personas kods ***), E.A. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), J.T. (personas kods ***), N.B. (personas kods ***), novērst patvaļīgo būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0301 Upmalas ielā 2, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 005 0301 001) un palīgēku ((kadastra apzīmējums 1300 005 0301 003 un 1300 005 0301 004) Upmalas ielā 2, Jūrmalā rekonstrukcijai”.

2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF