Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 587

protokols Nr. 25, 52. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k.2

Pamatojoties uz R.D. (personas kods ***) pilnvarotās personas D.L. (personas kods ***) 2013.gada 25.marta iesniegumu Nr.1.2-1/1180 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 1302 002) Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k.2, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 4.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.2201 un Nr.2201 2, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais slēdziens, izdruka par deklarētajām personām dzīvesvietā, deklarēto personu apliecinājums par piekrišanu ēkas nojaukšanai.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.02-01/2006 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 4.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam R.D. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 1302 002) Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k.2.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF