Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 588

protokols Nr. 25, 53. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Kāpu ielā 23

Pamatojoties uz L.K. (personas kods ***) un R.D. (personas kods ***) 2013.gada 28.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/3451 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgēku Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 014 0801 001, 1300 014 0801 002) Jūrmalā, Kāpu ielā 23, Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 3.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.7429, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēku arhitektoniskais slēdziens, izdruka par deklarētajām personām dzīvesvietā.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-03/2058 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 3.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam L.K. (personas kods ***) un R.D. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgēku Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 014 0801 001, 1300 014 0801 002) Jūrmalā, Kāpu ielā 23.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF