Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 589

protokols Nr. 25, 54. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Vāveru ielā 5

Pamatojoties uz O.J.M. (dzimis ***) 12013.gada 16.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/3308 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgēkas Nr.002, Nr.003, Nr.004, Nr.005 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 005 0904 001, 1300 005 0904 002, 1300 005 0904 003, 1300 005 0904 004, 1300 005 0904 005) Jūrmalā, Vāveru ielā 5, Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 03.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.2681, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēku arhitektoniskais slēdziens, izdruka par deklarētajām personām dzīvesvietā.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.06-10/2019 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 3.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam O.J.M. (dzimis ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgēkas Nr.002, Nr.003, Nr.004, Nr.005 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 005 0904 001, 1300 005 0904 002, 1300 005 0904 003, 1300 005 0904 004, 1300 005 0904 005) Jūrmalā, Vāveru ielā 5.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF