Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 590

protokols Nr. 25, 55. punkts

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi
zemes vienībai Aglonas ielā 2, Jūrmalā

Izskatot G.L. 2013.gada 2.septembrī iesniegto iesniegumu (Reģistrācijas Nr.1.1-39/4071-L) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei atļaut sadalīt zemes vienību Aglonas ielā 2, Jūrmalā saskaņā ar pievienoto plānu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Zemes vienība Aglonas ielā 2, Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas karti „Zemes vienību minimālā platība”, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (6DzS) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Zemes vienību veidošanu šajā teritorijā nosaka karte „Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības”, kurā norādīts, ka jaunveidojamo zemesgabalu minimālā platība šajā teritorijā ir 1500m2.

Uz zemes vienības esošā dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2801 002 ir kultūrvēsturiski vērtīga, saglabājama būve.

Saskaņā ar zemes vienības kopīpašnieka G.L. 2013.gada 15.augustā iesniegto iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.2-1/3290) Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa sagatavoja atbildi, ka iesniegtajam priekšlikumam sadalīt zemes vienību Aglonas ielā 2, Jūrmalā divās 854m2 un 1281m2 daļās ar iebraucamo ceļu 190m2 platībā, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa nevar piekrist, jo jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība šajā teritorijā ir 1500m2.

Zemes ierīcības projekta izstrādi (zemes vienību sadalīšanu, robežu pārkārtošanu) reglamentē Zemes ierīcības likums.

Zemes ierīcības likuma 15.pants nosaka, ka kopīpašnieki nevar pieprasīt zemes sadalīšanu atsevišķos īpašumos, ja atdalāmie zemes gabali neatbilst attiecīgajā vietējā pašvaldībā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citiem normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem.

Pamatojoties uz 2012.gada 11.oktobra Jūrmalas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes ierīcības likumu un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas protokolu Nr.1.1-81/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atteikt uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Aglonas ielā 2, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 2801) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF