Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 591

protokols Nr. 25, 56. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu starp zemes vienībām Sūnu ielā 23, Jūrmalā Vasaras ielā 47, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 16.septembra iesniegumu Nr.53 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Sūnu ielā 23, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 6006) un zemes īpašuma Vasaras ielā 47, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 6014) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Sūnu ielā 23, Jūrmalā kopīpašnieka un zemes vienības Vasaras ielā 47, Jūrmalā īpašnieka B.M. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 16.jūlija lēmumu Nr.14-9/231 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Sūnu ielā 23, Jūrmalā, Vasaras ielā 47, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 2.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas atzinumam (protokols Nr.1.1-81/6).

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 23, Jūrmalā un zemes vienības Vasaras ielā 47, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 23, Jūrmalā ar kopējo platību 2496m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 80m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Vasaras ielā 47, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Sūnu ielā 23, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2416m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Sūnu ielā 23, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Sūnu ielā 23, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas 1.1.ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

2.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem (12050601).

2.3. Uzdot zemes vienības Sūnu ielā 23, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Vasaras ielā 47, Jūrmalā ar kopējo platību 971m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Sūnu ielā 23, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 80m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Vasaras ielā 47, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1051m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Vasaras ielā 47, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt zemes vienībai Vasaras ielā 47, Jūrmalā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Vasaras ielā 47, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF