Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 592

protokols Nr. 25, 57. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 23.augustā iesniegto iesniegumu Nr.46 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Ventspils šoseja 13A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 021 3610) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Ventspils šoseja 13A, Jūrmalā īpašnieces A.D. pilnvarotās personas A.D. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 14.jūnija lēmumu Nr.14-9/218 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 4.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas atzinumam (protokols Nr.1.1-81/5).

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā ar kopējo platību 4344m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1158m2 platībā un piešķirot adresi Ventspils šoseja 13B, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1166m2 platībā un piešķirot adresi Ventspils šoseja 13C, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 249m2 platībā un piešķirot nosaukumu Ventspils šoseja 1331, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1771m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Ventspils šoseja 13B, Jūrmalā ar kopējo platību 1158m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Ventspils šosejā 13B, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ventspils šosejā 13B, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

3.3. Uzdot zemes vienības Ventspils šosejā 13B, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Ventspils šoseja 13C, Jūrmalā ar kopējo platību 1166m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Ventspils šosejā 13C, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ventspils šosejā 13C, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

4.2.2. aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

4.3. Uzdot zemes vienības Ventspils šosejā 13C, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Ventspils šoseja 1331, Jūrmalā ar kopējo platību 249m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Ventspils šosejā 1331, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ventspils šosejā 1331, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

5.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301).

5.3. Uzdot zemes vienības Ventspils šosejā 1331, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF