Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 594

protokols Nr. 25, 59. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Valtera prospektā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 27.septembrī iesniegto iesniegumu Nr.1.2-1/3935 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Valtera prospektā 18, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 4312) sadali, kas izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieka L.S. pilnvarotās personas J.G. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.480 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, ar Latvijas Republikas Zemes ierīcības likumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 2.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas atzinumam (protokols Nr.1.1-81/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Valtera prospektā 18, Jūrmalā ar kopējo platību 5497m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1511m2 platībā un piešķirot adresi Valtera prospekts 18A, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1248m2 platībā un piešķirot adresi Valtera prospekts 18B, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1202m2 platībā un piešķirot adresi Valtera prospekts 18C, Jūrmala un atdalot zemes vienības daļu 317m2 platībā un piešķirot nosaukumu Valteri 4300, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Valtera prospektā 18, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1219m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Valtera prospektā 18, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

1.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Valtera prospektā 18, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (7311010300);

1.2.2. arhitektūras un pilsētbūvniecības vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010103);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide (7312030200);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400).

1.3. Uzdot zemes vienības Valtera prospektā 18, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Valtera prospekts 18A, Jūrmalā ar kopējo platību 1511m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienības Valtera prospekts 18A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Valtera prospekts 18A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (7311010300);

2.2.2. arhitektūras un pilsētbūvniecības vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010103);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide (7312030200);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400).

2.3. Uzdot zemes vienības Valtera prospekts 18A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Valtera prospekts 18B, Jūrmalā ar kopējo platību 1248m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Valtera prospekts 18B, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Valtera prospekts 18B, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (7311010300);

3.2.2. arhitektūras un pilsētbūvniecības vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010103).

3.3. Uzdot zemes vienības Valtera prospekts 18B, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Valtera prospekts 18C, Jūrmalā ar kopējo platību 1202m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Valtera prospekts 18C, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Valtera prospekts 18C, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (7311010300);

4.2.2. arhitektūras un pilsētbūvniecības vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010103).

4.3. Uzdot zemes vienības Valtera prospekts 18C, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Valteri 4300, Jūrmalā ar kopējo platību 317m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Valteri 4300, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Valteri 4300, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (7311010300);

5.2.2. arhitektūras un pilsētbūvniecības vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010103);

5.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

5.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400).

5.3. Uzdot zemes vienības Valteri 4300, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF