Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 597

protokols Nr. 25, 62. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.33 „Par detālplānojuma
projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.33 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 16.septembrī ir reģistrēts Jūrmalas pilsētas Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (reģistrācijas Nr.50003220021) iesniegums ar lūgumu atcelt 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.33 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38”.

Lifta šahtas piebūvi ir iespējams veikt bez detālplānojuma izstrādes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2013.gada 14.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.33 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF