Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.10.2013. Stājas spēkā 23.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 602

protokols Nr. 25, 67. punkts

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu
zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.400 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.583 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2””tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.156 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti atzinumi un saskaņojumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju. Saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” 2013.gada 24.septembra vēstuli Nr.4-2/15556, izstrādāto detālplānojumu saskaņo, ja nomnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Amber Vita” un akciju sabiedrība „Valsts Nekustamie īpašumi” noslēdz savstarpēju Vienošanos par nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.3401-i grozījumiem, kas precīzi nosaka, ka jaunprojektētais (pārbūvētais) īpašums kļūst par valsts īpašumu un nomniekam nav tiesību to ierakstīt zemesgrāmatā kā pastāvīgu īpašumu, neradot kopīpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Amber Vita” un akciju sabiedrība „Valsts Nekustamie īpašumi” noslēdz papildu vienošanos pie līguma Nr.3401-i par izdarīto ieguldījumu atlīdzināšanas kārtību.

Saskaņā ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 8.augusta atzinumu Nr.4.5-8/3577, netiek saskaņota būvniecība ar apbūves blīvuma un intensitātes palielināšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.panta un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.3.punkta, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 14.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1–81/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atteikt apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2, pamatojoties uz Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” 2013.gada 24.septembra vēstuli Nr.4-2/15556 un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 8.augusta atzinumu Nr.4.5-8/3577.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF