Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.10.2013. Stājas spēkā 23.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 603

protokols Nr. 25, 68. punkts

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu
zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.360 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmumu Nr.322 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriedes termiņš tika noteikts četras nedēļas no sludinājuma publicēšanas vietējā pašvaldības laikrakstā un Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē. 2013.gada 12.jūnijā notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 5 fiziskas personas. Sanāksmes laikā no 2 fiziskām personām tika saņemti iebildumi par detālplānojuma teritorijā plānoto apbūvi. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas trīs aptaujas anketa, kur par plānoto viesu nama un daudzdzīvoklu mājas celtniecības ieceri ir parakstījušies sešdesmit deviņi Jūrmalas iedzīvotāji. Ārpus publiskās apspriešanas posma tika saņemtas kolektīvas iedzīvotāju iebildumu vēstules (56 respondenti), iebilstot pret mazstāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecību, minot virkni argumentus detālplānojuma neapstiprināšanai. Tiek norādīts, ka konkrētajā apbūves kvartālā esošā apbūve ir savrupmājas un daudzdzīvokļu ēkas būvniecība neatbildīs normatīvajam regulējumam vides un teritorijas plānošanas jomā. Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība šajā kvartālā rada risku kultūras mantojuma, ainavas un apkārtējās teritorijas dzīves vides kvalitātes samazināšanos. Detālplānojumā nav risināts jautājums par kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas saglabāšanu vai rekonstrukciju, kā to paredz Teritorijas plānojums.

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2011.gada 7.marta spriedumā SKA-44 lietā Nr.A42475508 ir atzinis: tā kā jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā jau atbilstoši primārajam veidam ir pieļaujama darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu, mazstāvu dzīvojamo māju un savrupmāju apbūve, bet atbilstoši sekundārajam – cita atļautā izmantošana, tad uzskaitītie būvju veidi, tos izvietojot neplānoti, var radīt atšķirīgu, haotisku, neharmonisku apbūves struktūru. Ir būtiska Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā ietverto mājokļu politikas virzienu ievērošana saistībā ar jaunu mazstāvu apbūvi. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktie teritorijas attīstības virzieni ir līdzeklis, kā izslēgt teritorijas plānošanas principiem neatbilstošu pilsētas attīstību apstākļos, kad izmantošanas veidi neparedz pietiekami skaidru regulējumu. Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 21.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.96 „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5”, nepieļaujot mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecību vēsturiskajā savrupmāju rajonā, kvartālā kur atrodas arī zemesgabals Oskara Kalpaka prospektā 12/14 ar kultūrvēsturiski vērtīgu saglabājamu ēku.

2013.gada 14.oktobrī ir saņemts īpašnieka viedoklis par plānoto apbūvi, detālplānojuma izstrādes procesu un publiskās apspriešanas rezultātiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.panta un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.3.punkta, izskatot Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 18.septembra lēmumu (protokols Nr.1.1–81/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atteikt apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem un tiesu prakses mazstāvu daudzdzīvokļu māju būvniecības apstrīdēšanā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF