Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.10.2013. Stājas spēkā 23.10.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 604

protokols Nr. 25, 69. punkts

Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu
zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.186 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.557 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma projekts tika nodots sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriedes termiņš tika noteikts trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 2012.gada 8.novembrī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā tika izteikti iebildumi par detālplānojuma teritorijā plānoto apbūvi un stāvu skaitu. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts kolektīvais iesniegums (15 paraksti) ar iebildumiem par detālplānojuma 1.redakciju. Pamatojoties uz iedzīvotāju iebildumiem, detālplānojumā tika veiktas korekcijas – samazināts ēkas pamatapjoma augstums no plānotajiem 14m uz 10m. Plānotās ēkas apjoma risinājumā paredzēta dalītu apjomu kompozīcija, kas tiek uzsvērta ar dažādu materiālu pielietojumu fasādes apdarē. Samazināts stāvu skaits līdz 3 stāvu apbūvei (2 stāvi ar jumta stāvu vai jumta izbūvi). Kolektīvās vēstules iedzīvotāju pārstāvji tika iepazīstināti ar veiktajām korekcijām, un 2013.gada 15.maijā tika saņemti atkārtoti iedzīvotāju iebildumi par plānoto mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.panta un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.3.punkta, izskatot Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 14.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1–81/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atteikt apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF