Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 244.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 17.oktobrīNr. 605

protokols Nr. 25, 70. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma
Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521418 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospekts 33, Jūrmala, kadastra numurs 1300 008 2604, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 008 2604, kopējā platība 3703m2), būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001), būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002), būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003) un būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004).

Akciju sabiedrības „BDO” nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 2604, tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2013.gada 19.septembrī aprēķināta Ls 433300, tostarp nosacīti zemes vērtība Ls 351000, apbūves vērtība Ls 82300.

Zemes vienība Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā (zemes vienības platība 3703m2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, šobrīd netiek izmantots paredzētajam mērķim, izvērtējot īpašuma nepieciešamību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, lai veicinātu mantas racionālāku un efektīvāku izmantošanu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 15.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/_), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 2604, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 008 2604, kopējā platība 3703m2), būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 001), būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 002), būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003), būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004), pievienots zemes robežu plāns.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) Ls 433 300,00 (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti latu 00 santīmu) (EUR 616530,36), tostarp zemes cena Ls 351 000,00 (EUR 499428,01), apbūves cena Ls 82 300,00 (EUR 117102,35).

3. Izveidot nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoles komisiju šādā sastāvā: Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 15.maija 244.lēmumu

komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektora p.i. G.Smalkā,

komisijas locekļi:

- domes izpilddirektora vietnieka p.i. A.Grants,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i. E.Grante,

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. L.Kasņikovskis,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu. Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 15.maija 244.lēmumu

6. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.605

(protokols Nr.25, 70.punkts)

Izsoles noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole) tiek pārdots nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā.

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 2604:

1.2.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2,

1.2.2. būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 (dzīvojamā māja, kopējā platība 165,10m2),

1.2.3. būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 (slimnīcas korpuss, kopējā platība 267,50m2),

1.2.4. būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 (slimnīcas korpuss, kopējā platība 397,30m2),

1.2.5. būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 (mācību korpuss, kopējā platība 187,00m2),

1.2.6. īpašuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 27.maija lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521418.

1.3. Zemes vienība Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā (zemes vienības platība 3703m2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz).

1.4. Nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, (turpmāk – izsolāmā manta) tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole).

1.5. Izsolāmās mantas izsoli organizē Jūrmalas pilsētas dome un izsoli rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

1.6. Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir Ls 433300,00 (EUR 616530,36).

1.7. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no izsoles sākumcenas – Ls 43330,00 (EUR 61653,04).

1.8. Maksāšanas līdzeklis par izsolāmo mantu: līdz 2013.gada 31.decembrim pilnā apmērā - lati, pēc 2014.gada 1.janvāra – euro.

1.9. Maksa par nosolītās mantas pirkumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles.

1.10. Jebkuras izsoles dalībnieka prasības izmainīt noteikumus vai atteikšanās parakstīt Jūrmalas pilsētas domes sagatavoto pirkuma līgumu tiek uzskatīts par atteikumu pirkt izsolāmo mantu saskaņā ar noteikumiem, un tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

2.Informācija par izsoli

2.1. Sludinājumu par izsoli publicē izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms pieteikšanās dalībai izsolē termiņa beigām, Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā internetā www.jurmala.lv.

2.2. Informācija par izsoli tiek izlikta pie izsolāmās mantas.

3.Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu.

3.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”:

3.2.1. nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.2.2. reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu Ls 100 (EUR 142,29) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”, kas jebkurā gadījumā pieteikuma iesniedzējam netiek atmaksāta.

3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.4. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam.

3.5. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un izsoles gaitu.

4.Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu nedēļu pirms izsoles datuma.

4.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 231.kabinetā darba laikā.

4.4. Persona, reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus:

4.4.1. juridiskā persona, personālsabiedrība:

4.4.1.1. pieteikumu izsolei,

4.4.1.2. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.3. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.4. apliecinātu juridiskas personas statusu apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecība, nota un tml.) norakstu (kopiju),

4.4.1.5. dokumentu par personu, kurai ir juridiskās personas pārstāvības tiesības (pilnvara, juridiskās personas reģistrācijas iestādes izziņa, akreditācijas vēstule un tml.),

4.4.1.6. apliecinātu spēkā esošu statūtu, nolikuma, reglamenta, līguma vai cita līdzvērtīga dokumenta norakstu (kopiju), ja konkrētajai juridiskajai personai normatīvie akti šādu dokumentu paredz, vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,

4.4.1.7. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmās mantas iegādi,

4.4.1.8. iesniegumu, norādot norēķinu kontu, nodrošinājuma atmaksai;

4.4.2. fiziskai personai:

4.4.2.1. pieteikumu izsolei,

4.4.2.2. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošu dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.3. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.4. pases vai personas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.5. notariāli apliecinātu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu pārstāvēt fizisko personu izsolē, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks;

4.4.2.6. iesniegumu, norādot norēķinu kontu, nodrošinājuma atmaksai.

4.5. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

4.6. Ārvalstīs izsniegtie publiskie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijas Republikai saistošu starpvalstu līgumu noteikumiem.

4.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, izņemot ārvalsts institūciju (iestāžu) izsniegtos dokumentus, un šiem noteikumiem, pretējā gadījumā tie tiek uzskatīti par neiesniegtiem. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu bankas spiedogu un atbildīgās personas parakstu. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.

4.8. Izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku saraksts, iekļaujot tajā personas, kas izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.-4.7.punkts) un veikušas 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā minētos maksājumus. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:

4.8.1. dalībnieka numuru pēc kārtas;

4.8.2. fiziskai personai – dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru.

4.9. Reģistrētajam izsoles dalībniekam vai tā pilnvarotai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir norādīts:

4.9.1. dalībnieka kārtas numurs,

4.9.2. fiziskai personai – dalībnieka vārds un uzvārds, personas kods un adrese, juridiskai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese,

4.9.3. izsoles vieta un laiks,

4.9.4. informācija par izsolāmo mantu un tās izsoles sākuma cena,

4.9.5. atzīme par izsoles nodrošinājuma iemaksu,

4.9.6. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.

4.10. Ja persona nav izpildījusi izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.-4.7.punkts) vai neatbilst noteikumu 3.1.punktā minētajam izsoles dalībnieka statusam, vai nav veikusi 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā minētos maksājumus, tai neizsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts norēķinu konts, tai atmaksā iemaksāto nodrošinājumu un reģistrācijas maksu.

4.11. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta, tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, līdz ar to viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

4.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

5.Izsoles norise

5.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva. Izsole tiek protokolēta.

5.2. Izsoles dalībnieks (uzrādot pasi vai personas apliecību), tā pārstāvis vai pilnvarotā persona (uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt dalībnieku izsolē) pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus. Ja izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.3. Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

5.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods.

5.5. Ja kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un šim izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.6. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tās sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

5.8. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Ja vienīgais izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties mantu, nosolot vienu soli, tad tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu gatavību pirkt mantu.

5.9. Ja vienīgais izsoles dalībnieks atsakās pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli, tad tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.10. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 5.8.un 5.9.punktā noteikto kārtību.

5.11. Ja reģistrācijas kartīti ir saņēmuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

5.12. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

5.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.

5.14. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

5.15. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu par izsolāmo mantu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

5.16. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.17. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas pirkuma tiesībām. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.18. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu ar nosacījumu, ka nosolītā cena ir vismaz vienu soli augstāka par izsoles sākuma cenu.

5.19. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

5.20. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts nodrošinājums. Ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no mantas pirkuma tiesībām.

5.21. Ja izsoles laikā neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek neatmaksāts nodrošinājums.

5.22. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6.Samaksas kārtība

6.1. Izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka” ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33`, Jūrmalā, pirkuma maksa” viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

6.2. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, paziņo izsoles rīkotājam par 6.1.punktā minētā maksājuma samaksu divu darba dienu laikā no samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

6.4. Nokavējot noteikumu 6.1.punktā noteikto pirkuma samaksas vai 7.3.punktā noteikto pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, kā arī izsolāmās mantas pirkšanas tiesības saskaņā ar noteikumiem.

6.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsolāmās mantas pircēju, 6.1.punktā minēto maksājumu par mantas pirkumu nav veicis noteiktajā termiņā un apmērā, tas zaudē tiesības uz mantas pirkumu un tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

6.6. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par mantas nosolītāju, 6.1.punktā minēto pirkuma samaksu nav veicis noteiktajā termiņā, izsoles organizētājs pieņem lēmumu nosūtīt piedāvājumu par izsolāmās mantas pirkšanu tikai nākamajam augstākajam cenas nosolītājam, ja tāds ir.

6.7. Persona, kura nosolījusi nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 6.6.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas izsoles organizatoram sniedz atbildi par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz minēto personu attiecas 6.1.punktā noteiktā samaksas par mantas pirkumu kārtība.

6.8. Ja 6.7.punktā noteiktajā termiņā izsoles organizētājs nesaņem nākamās augstākās cenas nosolītāja piekrišanu mantas pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu, tas zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības uz mantas pirkumu.

6.9. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu un nav ieguvuši tiesības slēgt pirkuma līgumu, atmaksāto nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu, tiek, izņemot izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

7.Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi, pievienojot izsoles protokolu. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc noteikumu 6.1.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

7.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai izsolāmās mantas pirkuma līgums.

7.3. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta sagatavotais pirkuma līgums.

8.Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

8.1.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

8.1.3. izsoles dalībnieks, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā un apmērā;

8.1.4. nosolītājs neparaksta pirkuma līgumu saskaņā ar noteikumu 7.3.punktu.

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

8.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot vai spēkā esošos normatīvos aktus vai šos noteikumus;

8.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds nosolījums;

8.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.2.4. izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;

8.2.5. par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

8.2.6. dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā (paziņojumā);

8.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus;

8.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

8.3. Pretenzijas par 8.2.punktā minētajiem pārkāpumiem izsoles dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas iesniedz izsoles organizētājam, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Izsoles organizētājs četru nedēļu laikā pēc izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

8.4. Konstatējot 8.2.punktā minētos pārkāpumus, izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas var ierosināt izsoles organizētājam atzīt izsoli par spēkā neesošu.

8.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

8.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanās izsolē vai starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu, tad attiecīgajiem izsoles dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu.

8.7. 8.2.5.apakšpunktā minētajā gadījumā izsoles organizētājs lemj par nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.


Lejupielāde: DOC un PDF