Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 606

protokols Nr. 25, 71. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala)
Dzintari 2012, Jūrmalā, pirkumu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 16.maijā pieņēma lēmumu Nr.330 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru tika nolemts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes gabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 2012, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2012 un kopējo platību 339m2, un apstiprināt zemes gabala nosacīto cenu Ls 6600 (seši tūkstoši seši simti latu).

Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrajā daļā noteikts, ka „šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu”.

Noteiktajā termiņā 2013.gada 13.jūnijā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts, lietas Nr.1.1-39/2900-B, Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētās personas – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2011 Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā, īpašnieka V.B. (personas kods ***), kura zemei piegul zemes starpgabals Dzintari 2012, Jūrmalā – pieteikums nekustamā īpašuma pirkšanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar V.B. (personas kods ***) par zemes gabala (zemes starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2012 un kopējo platību 339m2 Dzintari 2012, Jūrmalā, pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. V.B. veikt maksājumu par zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā, pirkumu Ls 6600,00 (seši tūkstoši seši simti latu 00 santīmu) apmērā divu mēnešu laikā no lēmuma 1.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

4. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus Ls 171,40 apmērā, saskaņā ar pielikumu, un noteikt, ka V.B. tos atlīdzina divu mēnešu laikā no lēmuma 1.punktā minētā pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.606

(protokols Nr.25, 71.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par nekustamā īpašuma novērtējumu Ls 108,90

2.Samaksa par sludinājumu izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Ls  55,00

3.Samaksa LR Valsts zemes dienestam par izziņu Ls  7,50

Kopā: Ls 171,40


Lejupielāde: DOC un PDF