Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 607

protokols Nr. 25, 72. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 58C daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.51 „Par zemesgabala izveidošanu un adreses piešķiršanu Jūrmalā, Meža prospektā 58C” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Meža prospektā 58C ar kopējo platību 3157m2 pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – iedzīvotāju nodrošināšanai ar komunālajiem pakalpojumiem.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 22.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6001 un 2013.gada 10.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6001 002 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000495499.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/7), Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/8)un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 58C, kadastra numurs 1300 004 0054, kopējā platība 3157m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 1720m2 platībā nomu uz desmit gadiem artēzisko aku un ar tām funkcionāli saistīto sūkņu stacijas ēku racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2013.gada 17.oktobra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF