Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 28.novembra 689.lēmumu

2013.gada 17.oktobrīNr. 608

protokols Nr. 25, 73. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 24.augusta lēmumu Nr.31 „Par zemesgabala izveidošanu un adreses piešķiršanu Jūrmalā, Varoņu ielā 11” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Varoņu ielā 11 ar kopējo platību 3867m2 pilsētas skvēra uzturēšanai un Slokas ūdenstorņa uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 20.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6707 un 2013.gada 8.maija lēmumu īpašuma tiesības uz būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6707 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000513071.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/8), un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11, kadastra numurs 1300 021 6707, kopējā platība 3867m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 155m2 platībā nomu uz desmit gadiem ūdenstorņa ēkas racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2013.gada 17.oktobra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF