Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 610

protokols Nr. 25, 75. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.720
„Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.720 „Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” zemesgabala daļa 2400m2 platībā tika iznomāta uz pieciem gadiem artēzisko urbumu racionālai apsaimniekošanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 28.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0101 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000522436.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101, kadastra numurs 1300 013 0101, kopējā platība 721685m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 2400m2 platībā nomu uz desmit gadiem inženierbūvju - artēzisko urbumu racionālai apsaimniekošanai”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minētos līguma grozījumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF