Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 613

protokols Nr. 25, 78. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar S.M.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1144 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Drosmes ielā 5” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Drosmes ielā 5 723m2 platībā 11 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 18.augusta lēmumu Nr.768 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 11 garāžām Jūrmalā, Drosmes ielā 5” garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3305 001 nepieciešamas zemesgabala 0,08667d.d. – 62,66m2 platībā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 23.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Drosmes ielā 5 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 010 3305. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6581.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 18.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3305 001 Jūrmalā, Drosmes ielā 5 ir nostiprinātas S.M. pamatojoties uz 2013.gada 8.jūlija Pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar S.M. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5, kadastra numurs 1300 010 3305, 0,08667 domājamo daļu 62,66m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu līdz 2020.gada 20.maijam garāžas ēkas uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2013.gada 18.jūlija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF