Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 614

protokols Nr. 25, 79. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dubulti 2008” daļas
īres līguma noslēgšanu ar J.R.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 25.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liedaga ielā 12 ar kadastra Nr.1300 010 2014, kas sastāv no divām dzīvojamām ēkām lit.1 un 2 un trīs palīgceltnēm lit.Nr.4, 5 un 6 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2511.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 18.februāra lēmumu Nr.148 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12” sadalīts zemesgabals Jūrmalā, Liedaga ielā 12 ar kopējo platību 3221m2, atdalot zemesgabalu Jūrmalā, Liedaga ielā 12a ar kopējo platību 1251m2 un atdalot zemesgabalu Jūrmalā, „Dubulti 2008” ar kopējo platību 313m2. Uz atdalītā zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 2008” atrodas garāžas ēka ar adresi Jūrmalā, Liedaga ielā 12 lit.6 (kadastra apzīmējumu 1300 010 2008 005).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt J.R. (personas kods ***) nekustamo īpašumu Jūrmala, „Dubulti 2008”, kas sastāv no garāžas ēkas (Jūrmalā, Liedaga ielā 12 lit.6) ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2008 005 20,90m2 platībā un zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 2008” daļu 37m2 platībā uz pieciem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai.

2. Noteikt telpu īres maksu Ls 24,04 (EUR 34,21) apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par īres līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF