Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 615

protokols Nr. 25, 80. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Oļģerta iela 2112” daļas
nomas līguma noslēgšanu ar A.R.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 29.maija lēmumu Nr.124 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalā, Oļģerta iela 2112” izveidots zemesgabals 1361m2 platībā Oļģerta ielas uzturēšanai posmā no Asaru prospekta līdz Dzelzceļa ielai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 9.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Oļģerta iela 2112” nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 016 2112. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000469570.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt A.R. (personas kods ***) zemesgabala Jūrmalā, „Oļģerta iela 2112”, kadastra apzīmējums 1300 016 2112, daļu 42m2 no kopējās platības 1361m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) uz pieciem gadiem pagaidu būves – žoga uzturēšanai. Paredzot, ka pagaidu būve - žogs pēc pašvaldības pieprasījuma nekavējoties tiek demontēts, par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Oļģerta ielā 12 īpašnieka – A.R. līdzekļiem.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF