Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 616

protokols Nr. 25, 81. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Puķu iela 0032” daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Millennium Investments”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 21.novembra lēmumu Nr.178 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalā, Puķu iela 0032” izveidots zemesgabals 2023m2 platībā Puķu ielas uzturēšanai posmā no pludmales līdz Kāpu ielai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 17.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Puķu iela 0032” nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 014 0031. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000522101.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Millennium Investments” (vienotais reģistrācijas Nr.40003693370) zemesgabala Jūrmalā, „Puķu iela 0032”, kadastra apzīmējums 1300 014 0032, daļu 74 m2 no kopējās platības 2023 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) uz pieciem gadiem pagaidu būves – žoga uzturēšanai. Paredzot, ka pagaidu būve - žogs pēc pašvaldības pieprasījuma nekavējoties tiek demontēts, par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jēkaba ielā 2 īpašnieka – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Millennium Investments” līdzekļiem.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF