Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 617

protokols Nr. 25, 82. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1005 nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cinevilla”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.297 „Par zemesgabala ieveidošanu Jūrmalā, Dzintari 1005” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Dzintari 1005 1947m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – publiska pilsētas skvēra ierīkošanai rekreācijas vajadzībām. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – ievērot mežu apsaimniekošanas noteikumus; ievērot Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas noteikumus.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 4.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Dzintari 1006” ar kadastra numuru 1300 008 1005 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000511046.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cinevilla” (vienotais reģistrācijas Nr.40003638307) zemesgabalu Jūrmalā, „Dzintari 1005” ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1005 ar kopējo platību 1947m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) uz divpadsmit gadiem teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai, noteiktajā kārtībā izstrādājot un saskaņojot teritorijas labiekārtojuma projektu.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF