Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 618

protokols Nr. 25, 83. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala
Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A.T.”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 38 labticīgā ieguvēja nav veikusi nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim A.T. nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu. Kā arī atbilstoši pieņemtajam Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumam Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A.T.” nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 38 labticīgā ieguvēja neierodas noslēgt zemes nomas līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A.T.”, lēmumu papildinot ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai sniegt prasību tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF