Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 620

protokols Nr. 25, 85. punkts

Par 2008.gada 9.septembra nekustamā īpašuma nomas
līguma Nr.1.1-16.3.2/1012 saistību izbeigšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 5.decembra lēmumu Nr.1515 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 2208m2 platībā dzīvojamo ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 7.februāra lēmumu Nr.60 „Par adrešu maiņu Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20” mainītas adreses dzīvojamām ēkām.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20, kadastra numurs 1300 021 6506, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000150088.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.992 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.L.” starp Jūrmalas pilsētas domi un P.L. 2008.gada 9.septembrī tika noslēgts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 daļas nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/1012.

Nomnieks – P.L. atbilstoši līguma 4.2.apakšpunktam labprātīgi apņēmās telpu nomas maksu, zemes nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli maksāt no domes lēmuma pieņemšanas brīža 2007.gada 12.novembra.

Ņemot vērā P.L. 2009.gada 5.oktobra iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/2975-L) Jūrmalas pilsētas dome nosūtīja 2009.gada 9.oktobrī vienošanās projekta divus eksemplārus par 2008.gada 9.septembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/1012 izbeigšanu pirms termiņa.

Nomnieks – P.L., vienošanos par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu neparakstīja un arī neiesniedza savus priekšlikumus par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī nav atbrīvojis telpas un tās nodevis ar nodošanas–pieņemšanas aktu iznomātājam.

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 daļas zemes nomas maksa uz 2013.gada 1.oktobri aprēķināta - Ls 1415,10 apmērā, t.sk. pamatparāds Ls 783,69 un kavējuma nauda Ls 631,41 apmērā un maksa par zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanu Ls 29,60 apmērā.

Nomnieks – P.L. neveic nomas maksājumus un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus no 2007.gada 12.novembra.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un ceturto daļu, Civillikuma 1589.pantu, 2173.pantu, un ņemot vērā 2008.gada 9.septembra Nekustamā īpašuma nomas līguma 6.1.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 5.augusta vēstuli (lietas Nr.1.1-39.1/700) P.L. par nomas tiesiskajām attiecībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2013.gada 17.oktobri izbeigt 2008.gada 9.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un P.L. noslēgto nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 daļas nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/1012.

2. Privatizējamai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” Klientu apkalpošanas centram „Sloka” (K.Ķezberis) pieņemt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 daļas no P.L. ar nodošanas-pieņemšanas aktu piecu dienu laikā no šī domes lēmuma saņemšanas brīža.

3. Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) viena mēneša laikā sniegt prasību tiesā par telpu un zemes nomas maksas parādu piedziņu un gadījumā, ja telpas netiek nodotas ar nodošanas–pieņemšanas aktu iznomātājam, arī par telpu atbrīvošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF