Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 258.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 275.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 698.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 7.novembrīNr. 621

protokols Nr. 26, 3. punkts

Par Dzīvokļu komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1. un 1.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Dzīvokļu komisiju 5 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 698.lēmumu

2. Apstiprināt Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:

2.1. Dace Riņķe - deputāte; Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja;

2.2. Arturs Grants - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieka p.i.; Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 258.lēmumu;

2.3. Leons Kasņikovskis - Juridiskās nodaļas juriskonsults; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 698.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 275.lēmumu

2.4. Lita Fecere - Labklājības pārvaldes sociālo pakalpojumu daļas vadītāja;

2.5. Marita Kurme - Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente. Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 698.lēmumu

2.6. Papildināts ar domes 2013.gada 12.decembra 698.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 258.lēmumu;

3. Dzīvokļu komisijai līdz 2013.gada 21.novembrim ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF