Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 7.novembrīNr. 622

protokols Nr. 26, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510
„Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”, lēmuma 2.5.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„2.5. līdz 2014.gada 28.februārim izstrādāt un iesniegt domes priekšsēdētājam tālākai virzībai jaunu lietvedības instrukciju un specializētās kārtības, kas nodrošinātu efektīvāku dokumentu apriti un kontroli.”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF