Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 666

protokols Nr. 27, 5. punkts

Par naudas balvu piešķiršanu
Jūrmalas Kultūras centra darbiniekiem

Pamatojoties uz likuma ,,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 7.nodaļu, Jūrmalas Kultūras centra 2013.gada 15.oktobra vēstuli Nr.145 „Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju svētku dalībnieku vadītāju, diriģentu, kormeistaru un koncertmeistaru apbalvošanu ar naudas balvām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piešķirt naudas balvu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju svētku dalībnieku vadītājiem, diriģentiem, kormeistariem un kormeistariem sakarā ar radošo kolektīvu veiksmīgu dalību XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.666

(protokols Nr.27, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas radošo kolektīvu - XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku

dalībnieku - vadītāju, diriģentu, kormeistaru un koncertmeistaru saraksts

Nr.

Kolektīvs nosaukums

Vārds, uzvārds

Amats

Kolektīva panākumi

Naudas balva (Ls)

1

Jūrmalas KC jauktais koris "Vaivari"

Ināra Freimane

Diriģente, Jūrmalas koru virsdiriģente

Koru skatē iegūta I pakāpe

300.00

2

Jūrmalas KC jauktais koris "Vaivari"

Jānis Almanis

Diriģents

Koru skatē iegūta I pakāpe

175.00

3

Jūrmalas KC jauktais koris "Jūrmala"

Inese Rasa

Diriģente

Koru skatē iegūta II pakāpe

100.00

4

Jūrmalas KC jauktais koris "Jūrmala"

Zane Saulīte

Kormeistare - koncermeistare

Koru skatē iegūta II pakāpe

100.00

5

Kauguru KN jauktais koris "Spārnos"

Signe Pranča

Diriģente

Koru skatē iegūta II pakāpe

100.00

6

Kauguru KN jauktais koris "Spārnos"

Rihards Zariņš

Kormeistars

Koru skatē iegūta II pakāpe

100.00

7

Kauguru KN jauktais koris "Lira"

Haralds Lapiņš

Diriģents

Koru skatē iegūta II pakāpe

100.00

8

Jūrmalas KC vīru koris "Burinieks"

Jānis Sējāns

Diriģents, jauktā kora "Lira" kormeistars

Koru skatē iegūta II pakāpe

200.00

9

Jūrmalas KC senioru sieviešu koris "Priede"

Ilona Prenass

Diriģente

Koru skatē iegūta II pakāpe

100.00

10

Jūrmalas KC jauniešu deju koletīvs "Zālīte"

Zanda Pakere

Vadītāja

Deju kolektīvu skatē iegūta augstākā pakāpe

234.00

11

Jūrmalas KC vidējās paaudzes deju kolektīvs "Tapa"

Guntis Kalējs

Vadītājs

Deju kolektīvu skatē iegūta I pakāpe

200.00

12

Kauguru KN vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēlreiz"

Māris Subačs

Vadītājs, Jūrmalas deju kolektīvu virsvadītājs

Deju kolektīvu skatē iegūta I pakāpe

300.00

13

Kauguru KN vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēlreiz"

Vita Pole

Vadītāja

Deju kolektīvu skatē iegūta I pakāpe

200.00

14

Jūrmalas KC senioru deju kopa "Ābelīte"

Andrejs Ušackis

Vadītājs

Deju kolektīvu skatē iegūta I pakāpe

200.00

15

Jūrmalas KC senioru deju kopa "Ābelīte"

Vinita Piterniece

Koncertmeistare

100.00

16

Pūtēju orķestris "Jūrmala"

Bruno Jurgenbergs

Pūtēju orķestra diriģents

100.00

17

Pūtēju orķestris "Jūrmala"

Jānis Kurpnieks

Pūtēju orķestra diriģenta palīgs

100.00

18

Jūrmalas teātris

Gunta Mīlenberga

Vadītāja

LR KM pateicības raksts par veiksmīgu dalību Dziesmu un Deju svētku norisēs

100.00

19

Jūrmalas teātris

Aigars Balulis

Mākslinieciskais vadītājs, režisors

LR KM pateicības raksts par veiksmīgu dalību Dziesmu un Deju svētku norisēs

100.00

20

Mākslinieku nama aušanas studija

Arta Lēvica

Vadītāja

Dalība tautas lietišķās mākslas izstādē „Dziesma top citādi” Rīgas Mākslas telpā

100.00

Naudas balvas kopā:

3 009.00


Lejupielāde: DOC un PDF