Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 670

protokols Nr. 27, 21. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, S.B. 2013.gada 19.augusta iesniegumu, G.T. 2013.gada 16.septembra iesniegumu, S.V. 2013.gada 15.oktobra iesniegumu, S.P. 2013.gada 4.novembra iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot privatizējamam SIA „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgt viena mēneša laikā dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 2002.gada 2.janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.novembra lēmumu Nr.670

(protokols Nr.27, 21.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieku maiņu

Nr.

Iesniedzēja vārds uzvārds, personas kods, ģimenes sastāvs

Dzīvojamās platības raksturojums:

adrese, ist.sk., kv.m., iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka deklarēšanās gads

Īres līguma noslēgšanas tiesiskais pamats

Pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana

Piezīmes

Lēmums

1.

S.B., p.k.***,

meita N.K. ***,

mazdēls M.K. ***,

dēls D.B. ***.

Tallinas iela 42-63, pašvaldības īpašums, 4-istabas, 74,3m2, 1989

***

***

Ir

Noslēgt īres līgumu

2.

G.T.,

p.k.***,

dēls A.T. ***.

Engures iela 15-54, pašvaldības īpašums, 3-istabas,

68,5m2, 1990

***

***

Ir

Noslēgt īres līgumu

3.

S.V.,

p.k.***,

meita N.V. ***.

Nometņu iela 2A-211, pašvaldības īpašums, 1-istaba,

19.4m2, 2006

***

***

Ir

***

Noslēgt īres līgumu

4.

S.P.,

p.k. ***,

brālis V.S. ***.

Nometņu iela 2A-502, pašvaldības īpašums, 2-istabas,

31.6m2, 2005

***

***

Ir

***

Noslēgt īres līgumu


Lejupielāde: DOC un PDF