Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 671

protokols Nr. 27, 22. punkts

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam
„Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 7.punktu un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumus Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu”, Eiropas sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otro kārtu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt priekšfinansējumu LVL 9487,00 (deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi lati 00 santīmi) t.i. EUR 13498,78 (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro 78 centi) apmērā pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ESF projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” īstenošanai 2014.gadā.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF