Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 672

protokols Nr. 27, 23. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 99.un100.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21¹.punktu, un to, ka debitors Mihails Platpirs, personas kods 060365-13076, miris 2013.gada 29.aprīlī un tam nav mantinieku un saistību un tiesību pārņēmēju, pret kuriem varētu vērst parāda piedziņu, debitors Ņina Kovpaka, personas kods 130350-13008, mirusi 2013.gada 15.augustā un tai nav mantinieku un saistību un tiesību pārņēmēju, pret kuriem varētu vērst parāda piedziņu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” bilances grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus:

1. LVL 25,16 – Mihaila Platpira, personas kods 060365-13076, parāds par 2012.gada maiju.

2.  LVL 35,04 – Ņinas Kovpakas, personas kods 130350-13008, parāds par 2010.gada februāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF