Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 674

protokols Nr. 27, 28. punkts

Par dalību „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas
„Kultūras mantojuma saglabāšana” atklātā konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta piekto daļu, 2013.gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.763 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” un „Kultūras apmaiņa” atklāta konkursa nolikums” un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mājas lapā 2013.gada 13.septembrī publicēto informatīvo paziņojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana” ar projektu „Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un rekonstrukcija”.

2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 188 843.43 (EUR 268 700.00) , no kurām LVL 175 701.00 (EUR 250 000.00) jeb 93,04 no kopējo attiecināmo izmaksu summas ir programmas līdzfinansējums un LVL 13 142.43 (EUR 18 700.00) jeb 6,96% no kopējo attiecināmo izmaksu summas ir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums LVL 149 345.85 (212 500.00 EUR) jeb 85% apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma un Latvijas valsts budžeta finansējums LVL 26 355.15 (37 500.00 EUR) jeb 15% apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku līdz 2015.gada 28.februārim.

4. Projekta priekšfinansējumu, saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta.

5. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai, sadarbībā ar Būvniecības nodaļu, sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu līdz 2013.gada 6.decembrim. Projekta apstiprināšanas gadījumā, Ekonomikas un attīstības nodaļai, sadarbībā ar Būvniecības nodaļu, nodrošināt projekta ieviešanu Jūrmalas pilsētā. Par projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta ieviešanu atbildīgo iecelt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. Edgaru Stobovu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.674

(protokols Nr.27, 28.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs:

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta nosaukums:

Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un rekonstrukcija

Funkcionālās klasifikācijas kods:

08.200.

Kopējais projekta finansējums: 188 8843.43 LVL (268 700.00 EUR ), no kura JPD līdzfinansējums 18 700.00 EUR (6.96% no kopējo attiecināmo izmaksu summas) un programmas līdzfinansējums 250 000.00 EUR (93.04% no kopējo attiecināmo izmaksu summas), kas sastāv no EEZ 212500.00 EUR (85%) un Valsts budžeta dotāciju 37500.00 EUR (15%).

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Pozīcija/gads

1.ceturk.

2.ceturk.

3.ceturk.

4.ceturk.

Kopā

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

52710

75000

0

0

136133

193700

188843

268700

17570

25000

Atlikums perioda sākumā, t.sk

0

0

0

0

0

0

52710

75000

21787

31000

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

0

7907

11250

3268

4650

0

0

0

0

no KPFI fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

44803

63750

18519

26350

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

17570

25000

17570

25000

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

13142

18700

13142

18700

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

0

0

52710

75000

0

0

105421

150000

158131

225000

17570

25000

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

0

0

30923

44000

157920

224700

188843

268700

0

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

52710

75000

21787

31000

0

0

0

0

17570

25000

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

0

0

52710

75000

21787

31000

0

0

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17570

25000


Lejupielāde: DOC un PDF