Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 679

protokols Nr. 27, 33. punkts

Par vidi degradējošu būvi Meža prospektā 73, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4205 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Meža prospektā 73 ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4205 001 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Meža prospektā 73, kadastra Nr.1300 004 4205, sastāv no zemesgabala ar platību 3496m2 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 4205 001 (dzīvojamā ēka) un 1300 004 4205 002 (palīgceltne), uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Ž.S., (personas kods ***), deklarētā adrese Jūrmala, Meža prospekts 73, (turpmāk – Īpašniece), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4321.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.aprīļa Atzinumā Nr.130 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 1300 004 4205 001) nav noslēgta, tajā var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Minētās ēkas fasādes apdare ir bojāta un krāsojums ir atslāņojies. Garāžas (kadastra apzīmējums 1300 004 4205 002) nesošās jumta un koka karkasa sienas konstrukcija ir stipri bojāta, laika gaitā tā var ietekmēt arī citas būves konstrukcijas. Būvēm pieguļošā zemesgabala teritorija nav sakopta. Ar savu vizuālo izskatu būves bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.aprīļa Atzinumā Nr.130 par būves pārbaudi uzdots līdz 2012.gada 30.maijam sakārtot vai nojaukt būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 4205 001 un 1300 004 4205 002 Jūrmalā, Meža prospektā 73, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Īpašniece 2012.gada 25.maija iesniegumā Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai lūdz pagarināt termiņu būves ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4205 002 nojaukšanai līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2013.gada 1.novembrī atkārtoti veica būvju Jūrmalā, Meža prospektā 73 apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4205 001 ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, būve nav noslēgta, nekustamajā īpašumā var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Minētai būvei bojāts apmetums un fasādes dekoratīvie elementi. Dzīvojamā ēka ar savu vizuālo izskatu bojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.aprīļa atzinumā Nr.130 par būves pārbaudi un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 1.novembra Atzinumā Nr.463 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Meža prospektā 73 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem,

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Īpašniecei ir atkārtoti uzdots 2013.gada 11.novembrī ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 1.novembra Atzinums Nr.463 par būves pārbaudi Jūrmalā, Meža prospektā 73 ir nosūtīts Īpašniecei 2013.gada 1.novembrī. Īpašniece nav ieradusies Pilsētplānošanas nodaļā un noteiktajā termiņā nav novērsusi konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašniece sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka atkārtoti aicināt Īpašnieci izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašniece nav nodrošinājusi Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieci sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniecei piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4205 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Meža prospektā 73, Jūrmalā esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4205 001 kā vidi degradējošu būvi.

2. Noteikt būvei ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4205 001 piekritīgo zemes platību 368m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF