Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 680

protokols Nr. 27, 34. punkts

Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10,
Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Saules ielā 10, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 4304, sastāv no zemesgabala ar platību 1971m2 un būves ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SAULAINAIS STŪRĪTIS”, nodokļu maksātāja kods 40003758427, reģistrācijas adrese Akmeņu ielā 21A, Rīgā, LV-1048 (turpmāk – Īpašnieks), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.761.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.februāra Atzinumā Nr.57 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamā māja (nepabeigta celtniecība) (būves kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001) Saules ielā 10, Jūrmalā nav noslēgta, būvē var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Būve ar savu vizuālo izskatu bojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.oktobra Atzinumā Nr.457 par būves pārbaudi, atkārtoti pārbaudot objektu Saules ielā 10, Jūrmalā, tika konstatēts, ka Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.februāra Atzinumā Nr.57 par būves pārbaudi uzdotais netika izpildīts – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SAULAINAIS STŪRĪTIS” pilnvarotais pārstāvis 2013.gada 15.martā nav ieradies Pilsētplānošanas nodaļā, nav sniedzis paskaidrojumus, nav parakstījis administratīvā pārkāpuma protokolu, kā arī līdz 2013.gada 26.aprīlim nav veikti konservācijas vai nojaukšanas darbi būvei ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001 Saules ielā 10, Jūrmalā atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.februāra Atzinumā Nr.57 par būves pārbaudi un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.oktobra Atzinumā Nr.457 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Saules ielā 10, Jūrmalā ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Saules ielā 10, Jūrmalā Īpašniekam ir atkārtoti uzdots 2013.gada 8.novembrī ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.oktobra Atzinums Nr.457 par būves pārbaudi Saules ielā 10, Jūrmalā ir nosūtīts Īpašniekam 2013.gada 29.oktobrī. Īpašnieks noteiktajā termiņā nav atsaucies uz aicinājumu ierasties un nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Saules ielā 10, Jūrmalā esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4304 001 kā vidi degradējošu būvi.

2. Noteikt būvei piekritīgo zemes platību 1117m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF