Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 13.novembra 506.lēmumu

2013.gada 28.novembrīNr. 682

protokols Nr. 27, 36. punkts

Par vidi degradējošām būvēm Strēlnieku prospektā 64,
Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004,
1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvēm Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64 ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010, (turpmāk – Ēkas), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64, kadastra Nr.1300 012 2903, sastāv no zemesgabala ar platību 3344m2, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas E.M., (personas kods ***), un V.K., (personas kods ***), (turpmāk – Īpašnieki) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.194.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 09.oktobra Atzinumā Nr.481 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 012 2903 004) ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5689, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjoslā. Būve ir cietusi ugunsgrēkā, jumta un pārseguma nesošās konstrukcijas zaudējušas savu konstruktīvo noturību un nestspēju. Dzīvojamās mājas tehniskais un vizuālais stāvoklis neatbilst pastāvošiem ēku un būvju ekspluatācijas noteikumiem, nav veikta būves konservācija, kas negatīvi ietekmē būves drošību, nestspēju un noturību. Šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 012 2903 010) durvju ailes nav noslēgtas. Minētās būves bojā Jūrmalas maģistrālās ielas ainavu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, kas noteic – lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.

Nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā Īpašnieki 2012.gada 29.oktobrī ir snieguši paskaidrojumus rakstveidā par objekta sakārtošanu, kur informē, ka ir uzsākta dokumentu sagatavošana saistībā ar vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 2903 004 demontāžu. Saskaņā ar Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstuli Jūrmalas pilsētas domes būvvalde ir izsniegusi ar Būvvaldes komisijas 2012.gada 6.novembra lēmumu Nr.2013 apstiprināto Būves demontāžas uzdevumu dzīvojamās ēkas demontāžai.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2013.gada 25.oktobrī atkārtoti veica būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64 apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka nav izpildīts Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 09.oktobra Atzinumā Nr.481 par būves pārbaudi uzdotais – līdz 2012.gada 26.novembrim veikt būvju (kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004 un 1300 012 2903 010) konservāciju Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 169.punkta un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdoto atļauju.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.oktobra Atzinumā Nr.451 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamā ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 012 2903 004) ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5689, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjoslā. Būve ir cietusi ugunsgrēkā, ir avārijas stāvoklī, būvju sienu fragmenti ir zaudējuši savu nestspēju, daļa no būves konstrukcijām ir stipri bojāta un sagruvusi, nav veikta būves konservācija, kas negatīvi ietekmē būves drošību, nestspēju un noturību. Šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 012 2903 010) durvju ailes nav noslēgtas. Minēto būvju un dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 012 2903 005) koka apdares dēļu krāsojums ir bojāts, ar savu vizuālo izskatu minētās būves bojā Jūrmalas pilsētas maģistrālās ielas apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 09.oktobra Atzinumā Nr.481 par būves pārbaudi un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.oktobra Atzinumā Nr.451 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem,

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64 kopīpašniekiem E.M., (personas kods ***), un V.K., (personas kods ***), ir uzdots 2013.gada 01.novembrī ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā viedokļa sniegšanai rakstiskā veidā un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.oktobra Atzinums Nr.451 par būves pārbaudi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64 ir nosūtīts Īpašniekiem 2013.gada 28.oktobrī. Īpašnieki norādītajā termiņā nav novērsuši konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēkas degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieki sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka atkārtoti aicināt Īpašniekus izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieki nav nodrošinājuši Ēku sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkām tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašniekus sakārtot Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekiem piederošās Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010 ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvēm piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 64 esošās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010 kā vidi degradējošas būves.

2. Noteikt būvēm piekritīgo zemes platību 3344m2 (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF