Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 683

protokols Nr. 27, 37. punkts

Par vidi degradējošo būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 34,
Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2415 002

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2415 002 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2415, sastāv no zemesgabala ar platību 4183m2, uz kura atrodas četras dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 415 002, 1300 010 2415 003, 1300 010 2415 004 un 1300 010 2415 005 un trīs palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 2415 006, 1300 010 2415 007 un 1300 010 2415 008, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas K.S., dzimusi ***, pasta adrese ***, un J.N.K., (personas kods ***), pasta adrese Elizabetes ielā 85A-6, Rīgā, LV-1050 (turpmāk – Īpašnieki), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2312.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 14.oktobra Atzinumā Nr.431 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējumu 1300 010 2415 002), vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (Valsts aizsardzības Nr.5590) ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Minētās būves pārkare atrodas avārijas stāvoklī, ēkas fasādes koka apdares dēļu krāsa ir nolupusi, bojāts apmetums un fasādes dekoratīvie elementi. Dzīvojamā ēka ar savu vizuālo izskatu bojā Jūrmalas pilsētas maģistrālās ielas ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 14.oktobra Atzinumā Nr.431 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā kopīpašniekiem K.S., dzimušai ***., un J.N.K., (personas kods ***), ir uzdots ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai 2013.gada 25.oktobrī. Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 14.oktobra Atzinums Nr.431 par būves pārbaudi Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā ir nosūtīts Īpašniekiem 2013.gada 16.oktobrī.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieki sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, kas noteic – lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.

Nekustamā īpašuma Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā īpašnieki K.S., dzimusi ***, un J.N.K., (personas kods ***), 2013.gada 25.oktobrī nav ieradušies Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā un nav snieguši paskaidrojumus rakstveidā par objekta sakārtošanu, lai tas ar savu vizuālo tēlu nenodarītu estētisku kaitējumu apkārtējai videi.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašniekus atkārtoti izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieki nav nodrošinājuši Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašniekus sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekiem piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2415 002 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2., 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2415 002 kā vidi degradējošu būvi.

2. Noteikt būvei piekritīgo zemes platību 943m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF