Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 684

protokols Nr. 27, 38. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

Aktualizējot pašreizējo situāciju ir konstatēts: uz zemesgabalu Cīruļu ielā 52, Jūrmalā ir atjaunotas īpašuma tiesības fiziskām personām ar tiesas spriedumu, tāpēc tas ir izslēdzams no Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.945;

Uz zemesgabala Cīruļu ielā 27/29, Jūrmalā daļu ir atjaunotas īpašuma tiesības fiziskām personām ar tiesas spriedumu, tādēļ no zemesgabala Cīruļu ielā 27/29 ir izveidots zemesgabals Cīruļu ielā 27, Jūrmalā, uz kuru ir atjaunotas īpašuma tiesības, bet pašvaldībai piekrītoša ir zemesgabala Cīruļu ielā 27/29, Jūrmalā atlikusī daļa ar adresi Cīruļu ielā 29, Jūrmalā, tāpēc ir jāprecizē zemesgabala adrese un platība Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945; zemesgabalam Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve 2, Jūrmalā ir izmainīts zonējums un atļautā izmantošana saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.42, atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai Jūrmalas pilsētas domes Darba grupa pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2013.gada 29.oktobra sēdē (protokols Nr.1) ir precizējusi pašvaldības funkciju zemesgabalam Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve 2, Jūrmalā, lai nodrošinātu tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta, Jūrmalas pilsētas domes Darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2013.gada 29.oktobra sēdes protokola Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”:

1. Svītrot lēmuma pielikumā 16.punktu – zemes vienība Cīruļu iela 52, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 4011, uz ko ir atjaunotas īpašuma tiesības fiziskai personai.

2. Lēmuma pielikuma 14. un 41.punktu izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis



Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.684

(protokols Nr.27, 38.punkts)

Nr.p.k

Īpašuma nosaukums (zemes vienības adrese)

Īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ~ (ha)

Zonējums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Pašvaldības funkcija saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”

Piezīmes

14

Cīruļu iela 29

13000164736

13000164736

0.5957

8DzP Priežu parka apbūves teritorija

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas; pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

41

Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve 2

13000262513

13000262513

0.4555

16LDz1 Jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

1201 Ar maģistrālājām elektropārvades (..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas (..) būvju apbūve

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

pilsētas ūdenssaimniecības projekta realizācijai


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF