Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 685

protokols Nr. 27, 39. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

Uz atsevišķiem zemesgabaliem, kuri iekļauti Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040, ir atjaunotas īpašuma tiesības fiziskām personām ar tiesas spriedumiem, savukārt daži zemesgabali, kas nepieciešami pašvaldības funkciju pildīšanai, nebija iekļauti Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkta un trešās daļas 4.punkta, 4.¹panta otrās daļas 5.punkta un 6.punkta, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Jūrmalas pilsētas domes Darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2013.gada 29.oktobra sēdes protokola Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”:

1. Svītrot lēmuma pielikumā zemes vienības, uz kurām atjaunotas īpašuma tiesības fiziskām personām:

61.punktu – zemes vienība Dzintari 4002, kadastra apzīmējums 1300 008 4002;

63.punktu – zemes vienība Dzintari 4027, kadastra apzīmējums 1300 008 4027;

68.punktu – zemes vienība Gulbju iela 1, kadastra apzīmējums 1300 015 1816.

2. Papildināt lēmuma pielikumu ar 156. – 171.punktiem, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.685

(protokols Nr.27, 39.punkts)

Nr.p.k

Īpašuma nosaukums (zemes vienības adrese)

Īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ~ (ha)

Zonējums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Pašvaldības funkcija saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"

Piezīmes

156

Bažciems 0045

13000220046

13000220045

0.532

18JD - jaukta darījumu apbūves teritorija

-

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu

neapbūvēts zemesgabals pie Melderu ielas

157

Bažciems 0048

13000220050

13000220048

0.9345

18JD - jaukta darījumu apbūves teritorija

-

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu

neapbūvēts zemesgabals daļa - karjers

158

Druvciems 0021

13000130020

13000130021

8.3787

8D3/8Ū - apstādījumu un atpūtas teritorija/daļa - ūdensmalas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu

labiekārtotai Lielupes krastmalai noteikt lietošanas mērķi 0503

159

Druvciems 0023

13000130022

13000130023

0.0363

satiksmes infrastruktūras teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades (..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas (..) būvju apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

160

Dubulti 0084

13000100085

13000100084

0.3542

7D4 - ūdeņi

Upju un kanālu (..) krasta nostiprināšanas būvju apbūve

15.panta 2.punkts - pretplūdu pasākumi

161

Dzirksteles iela 18C

13000213602

13000213602

0.4343

12DzM - mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.panta 9.punkts - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā

162

Kauguri 0078

13000200096

13000200078

0.1505

12JD1 - jaukta darījumu apbūves teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

163

Kauguri 5706 (Tallinas iela 21A)

13000205706

13000205706

0.112

12JDz - jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades (..) gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas (..) būvju apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

164

Ķemeri 0060

13000260080

13000260060

1.0417

16D3 - apstādījumu un atpūtas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Vēršupīte un tās krastmala dzelzceļa malā

165

Lielupe 0123

13000040124

13000040123

0.0115

satiksmes infrastruktūras teritorija, blakus 3DzS

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

starpgabals

166

Majori 0074

13000090075

13000090074

0.274

5D4 - ūdeņi

Upju un kanālu (..) krasta nostiprināšanas būvju apbūve

15.panta 2.punkts - pretplūdu pasākumi

Lielupes krastmala

167

Majori 4031

13000094031

13000094031

0.0129

satiksmes infrastruktūras teritorija

Zeme ceļu zemes nodalījuma joslā

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

starpgabals pievienošanai Lienes ielas zemesgabalam Majori 4032

168

Slimnīcas iela 4

13000218803

13000218803

0.0914

11JDz - jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu

iekšpagalma labiekārtošanai

169

Sloka 0071

13000210078

13000210071

0.2351

11JD - jaukta darījumu apbūves teritorija

Zeme ceļu zemes nodalījuma joslā

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu

170

Tūristu iela 6

13000260081

13000260063

0.1237

16K1 - kūrorta teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu

171

Vaivari 0092

13000170093

13000170092

0.142

9D2 - dabas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

starpgabals starp Vaivari 1404 un Vēju 2


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF