Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 686

protokols Nr. 27, 41. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Slokas ielā 61

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas (nodokļa maksātāja kods 90000022064) apsaimniekotāja Sociālās integrācijas valsts aģentūras (nodokļa maksātāja kods 90001790030) 2013.gada 1.novembra iesniegumu Nr.1.2-1/4392 ar lūgumu atļaut nojaukt siltumnīcas ēku Nr.006 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3703 006) Jūrmalā, Slokas ielā 61, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 05.novembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000100250 noraksts, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, apsaimniekošanas līgums, pilnvarojumi.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 5.novembra protokolu Nr.13, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašnieka Labklājības ministrijas (nodokļa maksātāja kods 90000022064) apsaimniekotājam - Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (nodokļa maksātāja kods 90001790030) atļaut nojaukt siltumnīcas ēku Nr.006 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3703 006) Jūrmalā, Slokas ielā 61.

2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF