Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 687

protokols Nr. 27, 42. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757
„Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru
1300 007 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2008.gada 21.augustā pieņēma lēmumu Nr.757 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1” (turpmāk – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājai M.F. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1 un līdz 2010.gada 01.jūnijam izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības turpināšanai:

1. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt izmaiņu būvprojektu dzīvojamās mājas Rēzeknes pulka ielā 4-1, Jūrmalā pārbūvei, saskaņojot brandmūra augstumu ar zemes gabala Rēzeknes pulka ielā 4, Jūrmalā kopīpašniekiem;

2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

[1] Dome 2013.gada 14.oktobrī saņēma administratīvā akta adresāta M.F. (personas kods ***), (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.1-55/74-F) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

[2] Pamatojoties uz M.F. (personas kods ***) iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 30.novembrim.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzēja pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[4.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.3410 1, nekustamais īpašums Rēzeknes pulka ielā 4 -1, Jūrmalā sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1, dzīvokļa īpašumam piederošās palīgceltnes lit.3, lit.4, lit.5 un kopīpašuma domājamās daļas no zemes – ½ d.d.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3410 1 I daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.3.1. ir atzīme – uz zemes gabala atrodas pie dzīvokļa īpašuma piederošie pamati (kadastra apzīmējums 1300 007 6405 007). Pamats: Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 17.septembra lēmums Nr.927; 1998.gada 21.oktobra pirkuma līgums; Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas 1998.gada 25.augusta izziņa Nr.B-404; Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 4.marta piekrišana Nr.1.1-24/1144 par dzīvojamās ēkas piebūves pamatu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

[4.2] No administratīvā akta adresāta M.F. (personas kods ***) 2013.gada 14.oktobra iesnieguma ir saprotams, ka būvētāja ir gatava izpildīt Lēmuma 1.punktā noteikto un tāpēc nepieciešams pagarināt tā izpildes termiņu.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Lēmuma 1.punkta izpildei ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā saņemt būvatļauju, kā arī nodot rekonstruētās būves ekspluatācijā un Domes ieskatā nav pamata Iesniedzējam atteikt Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu,47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 „ „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1”:

1. Lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot būvniecības pasūtītājai M.F. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 6405 Rēzeknes pulka ielā 4, Jūrmalā un līdz 2015.gada 01.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt izmaiņu būvprojektu dzīvojamās mājas Rēzeknes pulka ielā 4-1, Jūrmalā pārbūvei un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.”.

2. Papildināt lēmumu ar 11.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„ 11. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā būvniecības pasūtītājai M.F. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 6405 Rēzeknes pulka ielā 4, Jūrmalā un līdz 2015.gada 01.novembrim dzīvojamās mājas piebūvi izbūvēt atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes galvenā arhitekta 1995.gada 29.septembrī saskaņotajam būvprojektam Nr.293 „Dzīvojamās ēkas pārbūve Rēzeknes pulka ielā 4, Jūrmalā”.

3. Lēmuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF