Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 688

protokols Nr. 27, 43. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.726
„Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.726 „Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” zemesgabala daļa 100m2 platībā tika iznomāta uz pieciem gadiem sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6217 050 racionālai apsaimniekošanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 1.5.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.726 „Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””, Lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217, kadastra numurs 1300 026 6217, kopējā platība 12765m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 100m2 platībā nomu uz desmit gadiem inženierbūves - sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6217 050 racionālai apsaimniekošanai”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minētos līguma grozījumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF